II Konkurs Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy ogłosił II konkurs na wspieranie finansowe produkcji filmowych.

Finansowe wspieranie produkcji filmowej związanej z województwem warmińsko-mazurskim

Konkurs ma na celu finansowe wspieranie produkcji filmowej związanej z województwem warmińsko-mazurskim, która może przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz budowania jego pozytywnego wizerunku poprzez tematykę, twórców i realizację filmów na Warmii i Mazurach.

Wniosek do konkursu może złożyć podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji filmowej od co najmniej roku przed datą ogłoszenia konkursu, który jest producentem filmu (zgodnie z art. 5 pkt 6 ustawy z 30 czerwca 2005 o kinematografii). W wypadku koprodukcji międzynarodowej wniosek może złożyć wyłącznie polski koproducent filmu. Wnioski w całości są składane w języku polskim. W języku polskim prowadzona jest też cała dokumentacja dotycząca realizacji umowy koprodukcyjnej.

Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć realizacji filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub filmu animowanego.

Aktualny formularz wniosku i regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej Funduszu: www.funduszfilmowy.warmia.mazury.pl.

Termin składania wniosków – 1 grudnia 2017 r.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 grudnia 2017 r. o godz. 15.00.

Za termin złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do sekretariatu Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn.

Źródło informacji: www.ceik.eu/aktualnosci-kalendarium/artykul/drugi-konkurs-filmowy.html

16.11.2017