Zasady nadawania statusu koprodukcji

Zgodnie z zapisami Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (wersja poprawiona, sporządzona w Rotterdamie 30 stycznia 2017 r.), którą Polska ratyfikowała 18 kwietnia 2019 r., zmianie uległy zasady nadawania tymczasowego i ostatecznego statusu koprodukcji.

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 5 Konwencji organem uprawnionym do nadawania statusu koprodukcji jest Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Dokumenty do uzyskania statusu koprodukcji należy składać w sekretariacie Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych w siedzibie PISF (p. 37), a w przypadku dwustronnych umów o koprodukcji (z Francją, Kanadą, Izraelem i Indiami) w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dokumenty wymagane do uzyskania tymczasowego statusu koprodukcji

Dokumenty wymagane do uzyskania tymczasowego statusu koprodukcji, które należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem zdjęć lub rozpoczęciem głównych prac przy animacji:

 • oświadczenie o stanie praw autorskich;
 • streszczenie filmu;
 • tymczasowy wykaz wkładów technicznych i artystycznych każdego z zaangażowanych państw;
 • budżet i tymczasowy plan finansowania;
 • projekt planu pracy;
 • umowa koprodukcyjna lub uproszczona umowa („deal memo”) zawarta między koproducentami. Dokument ten musi zawierać klauzule przewidujące podział przychodów lub rynków między koproducentami.

Dokumenty wymagane do uzyskania ostatecznego statusu koprodukcji

Dokumenty wymagane do uzyskania ostatecznego statusu koprodukcji, które należy złożyć po ukończeniu filmu:

 • dokumenty potwierdzające nabycie praw do wkładów twórczych;
 • ostateczna wersja scenariusza;
 • ostateczna lista wkładów technicznych i artystycznych każdego z zaangażowanych państw;
 • sprawozdanie dotyczące ostatecznych kosztów;
 • ostateczny plan finansowy;
 • umowy koprodukcyjne zawarte między koproducentami. Umowa ta musi zawierać klauzule przewidujące podział przychodów lub rynków między koproducentami.

Ważna informacja 

Wszystkie dokumenty wymagane do uzyskania statusu koprodukcji należy składać w sekretariacie Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych w siedzibie PISF (p. 37).

W przypadku dwustronnych umów o koprodukcji (z Francją, Kanadą, Izraelem i Indiami) dokumenty należy składać w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dokumenty do pobrania:

08.01.2020