BIP - przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał na mocy Ustawy o kinematografii z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U. Nr 132, poz. 1111). Ustawa ta określa następujące zadania dla Instytutu:

Instytut, w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, współpracuje z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.

Instytut samodzielnie gospodaruje mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywnego ich wykorzystania.

Instytut nie może wykonywać działalności gospodarczej.

Przychodami Instytutu są (art. 18 i 19 Ustawy o kinematografii):

Instytut może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych.

Koszty działalności Instytutu pokrywane są z przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4.