Najczęściej zadawane pytania


Rozwiń wszystkie Zwiń wszystkie


1. Działanie systemu finansowego wspierania produkcji audiowizualnej tzw. „zachęt”

Jakie są podstawy prawne funkcjonowania systemu finansowego wspierania produkcji audiowizualnej?
Zasady, warunki oraz tryb przyznawania i rozliczania wsparcia finansowego określa Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej z dnia 9 listopada 2018 roku, Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Jakie produkcje kwalifikują się do otrzymania zwrotu 30% kosztów?
Do otrzymania zwrotu 30% kosztów kwalifikują się filmy fabularne, dokumentalne i animowane oraz seriale fabularne, dokumentalne i animowane.
Czy istnieją wymagania co do minimalnego czasu trwania określonych produkcji?
Tak, tylko produkcje o określonym czasie trwania kwalifikują się do zwrotu kosztów:
  • film fabularny - o metrażu nie krótszym niż 70 minut;
  • serial fabularny - o metrażu każdego z odcinków nie krótszym niż 40 minut;
  • film dokumentalny - o metrażu nie krótszym niż 40 minut;
  • serial dokumentalny - o metrażu sezonu nie krótszym niż 150 minut;
  • film animowany - o metrażu nie krótszym niż 60 minut;
  • serial animowany – mający co najmniej 10 odcinków, o metrażu sezonu nie krótszym niż 50 minut.
Jakie są progi minimalnych wydatków?
Progi minimalnych wydatków są uzależnione od rodzaju produkcji oraz umowy określającej warunki produkcji utworu – możliwa jest koprodukcja lub usługa audiowizualna. Wartość polskich kosztów kwalifikowalnych musi przekraczać wartości wskazane w tabeli poniżej.
Progi minimalnych wydatków
Rodzaj produkcji Rodzaj umowy Min. czas trwania Wydatki - kwota do przekroczenia (PLN)
Film fabularny koprodukcja 70 min. 2 500 000 (w 2019) 3 000 000 (w 2020) 4 000 000 (od 2021)
usługa 1 000 000
Serial fabularny koprodukcja 40 min. / odc. 1 000 000 / odc.
usługa 1 000 000 / sezon
Film dokumentalny koprodukcja 40 min. 300 000
usługa 300 000
Serial dokumentalny koprodukcja 150 min. / sezon 1 000 000 / sezon
usługa 300 000 / sezon
Film animowany koprodukcja 60 min. 1 000 000
usługa 500 000
Serial animowany koprodukcja 50 min. / 10 odc. / sezon 1 000 000 / sezon
usługa 500 000 / sezon
Czy istnieje limit wsparcia dla projektu?
Tak, limit wynosi 15 milionów złotych na jeden utwór audiowizualny.
Czy istnieje limit wsparcia dla wnioskodawcy?
Tak, limit wsparcia dla jednego wnioskodawcy wynosi 20 milionów złotych w roku kalendarzowym. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca aplikuje o wsparcie dla więcej niż jednego projektu, wsparcie dla wszystkich jego produkcji łącznie nie może przekroczyć 20 milionów złotych w roku kalendarzowym.
Czy zwrot kosztów dostępny jest dla produkcji polskich czyli produkcji realizowanych bez udziału zagranicznych partnerów?
Tak, polska koprodukcja może otrzymać zwrot kosztów jeżeli spełnia wszystkie kryteria wymagane w ustawie o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej i rozporządzeniu Ministra Kultury.
Czy produkcja jednego odcinka serialu kwalifikuje się do zwrotu kosztów?
Tak, ale wsparcie finansowe może być przyznane tylko raz w ramach jednego sezonu, czyli nie będzie można ubiegać się o wsparcie pozostałych odcinków sezonu.
Czy istnieje minimalna liczba dni zdjęciowych do zrealizowania na terenie Polski?
Nie, liczba dni zdjęciowych realizowanych na terenie Polski jest jednym z kryteriów oceny testu kwalifikacyjnego, ale nie ma minimalnej wymaganej liczby.
Czy można przy realizacji jednego projektu korzystać zarówno z dotacji PISF i wsparcia finansowego tzw. „zachęt”?
Tak, można przy zachowaniu limitów wykorzystania środków publicznych w finansowaniu projektu określonych w ustawie. Maksymalny udział środków publicznych wraz z kwotą wsparcia w przypadku korzystania z "zachęt" nie może przekroczyć: a) 50% w przypadku koprodukcji krajowej lub międzynarodowej, w której uczestniczą koproducenci spoza Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); b) 60% w przypadku koprodukcji międzynarodowej, w której jednym z państw pochodzenia producentów utworu audiowizualnego lub koproducentów utworu audiowizualnego jest Rzeczpospolita Polska, a pozostali producenci utworu audiowizualnego lub koproducenci utworu audiowizualnego pochodzą z innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; c) 70% w przypadku utworu trudnego, który ma ograniczone walory komercyjne przez to, że jest skierowany do widowni do 12 lat; d) 70% w przypadku utworu trudnego, który ma ograniczone walory komercyjne przez to, że promuje polskie dziedzictwo historyczne lub kulturowe na świecie i jednocześnie polskie koszty kwalifikowalne jego produkcji przekraczają co najmniej dwukrotnie minimalne wartości polskich kosztów kwalifikowalnych uprawniających do wystąpienia z wnioskiem.

2. Beneficjenci

Kto może aplikować o przyznanie wsparcia finansowego?

Przedsiębiorca będący producentem utworu audiowizualnego, koproducentem utworu audiowizualnego albo podmiotem świadczącym usługę na rzecz produkcji audiowizualnej z dorobkiem oraz z siedzibą w Polsce. Jako dorobek liczy się co najmniej jeden zrealizowany (w charakterze producenta, koproducenta lub usługobiorcy) i publicznie udostępniony (w kinach, w TV lub na VOD, pokazany na festiwalu akredytowanym przez FIAPF,) film fabularny, dokumentalny lub animowany albo serial fabularny, dokumentalny lub animowany. Kryterium posiadania odpowiedniego dorobku może również zostać spełnione, jeśli przedsiębiorca zatrudnia osobę odpowiedzialną za produkcję z adekwatnym doświadczeniem. Przed złożeniem wniosku przedsiębiorca musi zawrzeć umowę koprodukcyjną lub o świadczenie usługi audiowizualnej (serwisową) na terytorium Polski. Przedsiębiorca musi też spełniać wymogi określone w przepisach o pomocy publicznej.

Czy zagraniczny przedsiębiorca może aplikować o przyznanie wsparcia finansowego?

Tak, o ile ma siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz posiada oddział w Polsce i oddział ten jest producentem utworu, którego dotyczy zwrot kosztów. Polski oddział zagranicznej firmy musi również spełniać warunki dotyczące odpowiedniego dorobku, uprzedniego zawarcia umowy oraz wymogi określone w przepisach o pomocy publicznej, które zostały opisane w punkcie 1 powyżej.

Czy polski przedsiębiorca może świadczyć usługę na rzecz produkcji audiowizualnej dla innego polskiego przedsiębiorcy?

Nie, wsparcie finansowe dla firmy świadczącej usługę na rzecz produkcji audiowizualnej tzw. serwis może być przyznane tylko jeśli producent utworu audiowizualnego ani żaden z koproducentów nie ma siedziby w Polsce.

Czy o przyznanie wsparcia finansowego może aplikować przedsiębiorca, który do tej pory realizował jedynie reklamy?

Ustawa wymaga, aby przedsiębiorca aplikujący o wsparcie finansowe miał w dorobku co najmniej jeden zrealizowany i publicznie udostępniony film fabularny, dokumentalny lub animowany albo serial fabularny, dokumentalny lub animowany w charakterze producenta, koproducenta lub podmiotu świadczącego usługę na rzecz produkcji audiowizualnej (serwis) lub zatrudniał osobę odpowiedzialną za produkcję z adekwatnym doświadczeniem.

Czy instytucja kultury lub fundacja może wystąpić o zwrot części kosztów kwalifikowalnych?

Tak, instytucje kultury i fundacje mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia finansowego

Jak duże firmy mogą zwracać się o wsparcie?

O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa dowolnej wielkości.

Czy będąc samodzielnym producentem utworu audiowizualnego mogę ubiegać się o wsparcie finansowe?

Nie, Instytut przyznaje wsparcie finansowe przedsiębiorcy będącemu producentem lub koproducentem utworu, który zawarł umowę o koprodukcję (krajową lub międzynarodową) utworu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Czy możliwe jest dokonanie cesji przyznanego wsparcia na inny podmiot?

Nie, w ramach systemu wspierania produkcji audiowizualnej tzw. „zachęt” nie jest możliwe dokonywanie cesji przyznanego wsparcia na innego przedsiębiorcę.


3. Składanie wniosków

Czy można złożyć wniosek w języku angielskim?
Nie, wniosek o wsparcie finansowe składa się w języku polskim. Wszystkie dokumenty i załączniki do wniosku powinny być przetłumaczone na język polski, w tym kopia umowy koprodukcyjnej lub umowy o świadczenie usług (serwisowej) oraz plan finansowania wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi 75% całkowitej wartości finansowania, które muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Czy można aplikować z więcej niż jednym projektem?
Tak, nie ma ograniczenia co do liczby złożonych wniosków, istnieje jedynie ograniczenie co do łącznej kwoty wsparcia dla jednego wnioskodawcy, która nie może przekroczyć 20 milionów złotych w roku kalendarzowym.
Czy można aplikować dwa razy z jednym projektem w przypadku otrzymania już raz wsparcia finansowego na projekt, np. w następujących po sobie latach?
Nie, na produkcję jednego utworu audiowizualnego może być przyznane tylko jedno wsparcie finansowe. W przypadku serialu wsparcie przyznaje się na każdy sezon osobno.
Ile razy można składać wniosek?
PISF może rozpatrywać w ramach „zachęt” jednocześnie tylko jeden wniosek dotyczący danego utworu audiowizualnego. Gdy ze względu na braki lub błędy wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie można ponownie złożyć wniosek o wsparcie dla danego projektu. Jeśli przedsiębiorca podpisze umowę z PISF, ale nie rozpocznie prac objętych wsparciem w przeciągu 3 miesięcy od terminu wskazanego w umowie, Instytut może odstąpić od umowy. Po odstąpieniu od umowy przedsiębiorca może złożyć wniosek o wsparcie dotyczące tego samego utworu audiowizualnego ponownie tylko raz.
Kiedy można złożyć wniosek o certyfikat?
Przed rozpoczęciem produkcji lub na dowolnym etapie produkcji, ale przed złożeniem wniosku o wsparcie finansowe. Certyfikat jest ważny 4 lata.
Czy certyfikat gwarantuje mi przyznanie zwrotu kosztów?
Nie, certyfikat tylko i wyłącznie potwierdza spełnienie kryteriów testu kwalifikacyjnego.
Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku o certyfikat?
Do 28 dni kalendarzowych.
Czy mogę złożyć wniosek o certyfikat jeśli nie mam jeszcze potwierdzonych wszystkich wymaganych twórców (reżyser, scenarzysta, operator, kompozytor) lub mój scenariusz jest nieukończony?
Aby złożyć wniosek o certyfikat należy załączyć ukończony scenariusz. We wniosku o certyfikat należy wpisać imiona i nazwiska twórców (reżysera, scenarzysty, operatora zdjęć i kompozytora). Nie ma konieczności dołączania umów z twórcami, jednak należy podać datę zawarcia umowy z reżyserem i scenarzystą.
Czy muszę najpierw złożyć wniosek o certyfikat, żeby złożyć wniosek o wsparcie finansowe?
Nie, jeśli przedsiębiorca jest gotowy, może od razu składać wniosek o wsparcie finansowe. Certyfikat nie jest obowiązkowy.
Kiedy można złożyć wniosek o wsparcie finansowe?
Najwcześniej 12 miesięcy, a najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac, które mają być objęte finansowaniem. Przy czym należy zwrócić uwagę, że nie zawsze musi być to początek całego procesu produkcji, np. jeśli wsparciem finansowym ma być objęta tylko postprodukcja, wniosek należy złożyć najpóźniej przed rozpoczęciem tego etapu. Przykład: przedsiębiorca planuje rozpoczęcie prac objętych wsparciem, a tym samym ponoszenie kosztów od 1 lipca 2021 r., wtedy pierwszym możliwym terminem złożenia wniosku jest 1 lipca 2020 r., a ostatnim możliwym terminem złożenia wniosku jest 30 czerwca 2021 r.
Czy są jakieś terminy na składanie wniosków?
Nie, wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym przez cały rok. Środki przyznawane są w kolejności zgłoszeń.
Czy za rozpatrzenie wniosku o wsparcie finansowe pobiera się opłatę?
Tak, Instytut pobiera opłatę za rozpatrzenie wniosku. Opłata wynosi 0,05% wartości szacowanego wsparcia finansowego, o które wystąpił wnioskujący przedsiębiorca, jednak nie więcej niż 1000 zł. Jeśli wniosek zostanie nierozpatrzony z powodu wyczerpania środków w danym roku, opłata zostaje zwrócona wnioskodawcy.
Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku o wsparcie finansowe?
Do 28 dni kalendarzowych, jeśli wniosek zostanie złożony poprawnie.
Kto decyduje o przyznaniu wsparcia?
O przyznaniu wsparcia decyduje spełnienie określonych warunków: wartość kosztów kwalifikowalnych, rodzaj produkcji, wyniki testu kwalifikacyjnego. "Zachęty" są oparte na schemacie automatycznym, oznacza to, że nie ma ekspertów oceniających wartość artystyczną projektu. Wniosek jest weryfikowany przez pracowników PISF pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz zgodności ze stanem faktycznym.
Czy we wniosku o wsparcie muszę udokumentować zgromadzenie 75% kosztów całego budżetu produkcji czy 75% kosztów prac, które mają zostać objęte wsparciem?
Składając wniosek o wsparcie należy udokumentować finansowanie co najmniej 75% kosztów prac, które mają zostać objęte wsparciem oraz 75% całkowitego budżetu produkcji utworu.
Jakiego rodzaju dokumenty muszę przedstawić na potwierdzenie 75% finansowania?
Finansowanie utworu audiowizualnego potwierdzają dokumenty, które rodzą zobowiązania stron, np. umowa koprodukcyjna, umowa o kredyt, umowa o przyznanie dotacji, wyciąg bankowy. Dokumentami, które nie potwierdzają finansowania są np. listy intencyjne, certyfikaty. W przypadku, gdy wnioskodawca z uzasadnionych przyczyn nie może przedstawić umowy o świadczeniu usług na rzecz produkcji audiowizualnej, Dyrektor Instytutu może podjąć decyzję o przedłożeniu Instytutowi innych dokumentów, na podstawie których będzie możliwe rozpatrzenie wniosku.

4. Koszty kwalifikowalne

Od którego momentu koszty kwalifikują się do zwrotu?
Koszty kwalifikują się do zwrotu, jeśli są poniesione w okresie prac objętych wsparciem zgodnie z ustalonym harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy między wnioskującym o wsparcie przedsiębiorcą a PISF.
Czy mogę rozliczyć wynagrodzenie moich pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę?
Tak, pod warunkiem, że ich wynagrodzenia wypłacane są z tytułu realizacji produkcji, o wsparcie której przedsiębiorca aplikuje oraz jeżeli podatek dochodowy od tych wynagrodzeń jest odprowadzany w Polsce i mieszczą się w katalogu określonym w art. 54 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
Czy mogę rozliczyć wynagrodzenie zagranicznego aktora/twórcy?
Tak, jeśli podatek dochodowy od tego wynagrodzenia jest odprowadzany w Polsce i mieści się w katalogu określonym w art. 54 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
Czy mogę otrzymać zwrot kosztów podróży?
Tak, można otrzymać zwrot kosztów biletów na samolot, pociąg, autobus lub statek w przypadku, gdy Polska jest miejscem początkowym lub końcowym podróży. Podmiot, który świadczy usługę transportową musi mieć siedzibę lub oddział w Polsce, działać na terytorium Polski i być wpisany do właściwego rejestru.
Czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym?
Nie, koszty kwalifikowalne nie obejmują podatku VAT.
Czy mogę rozliczyć koszty biurowe i administracyjne np. koszt wynajmu biura?
W ramach „zachęt” można rozliczyć tylko koszty poniesione w miejscu produkcji innym niż stała siedziba lub inne miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę, czyli czynsz za wynajem biura nie będzie kosztem kwalifikowalnym, ale czynsz za wynajem biura produkcyjnego dedykowanego tylko i wyłącznie produkcji danego projektu już tak.
Czy mogę rozliczyć koszty składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy członków ekipy?
Tak, o ile są udokumentowane, odprowadzane w Polsce i dotyczą kosztów pracy osób wedle listy określonej w rozporządzeniu Ministra Kultury.
Czy kwoty limitów wsparcia oraz progi minimalnych wydatków są kwotami brutto czy netto?
Kwoty limitów wsparcia oraz progi minimalnych wydatków są kwotami w złotych polskich bez podatku VAT. Ustawa o wspieraniu produkcji audiowizualnej wyklucza podatek od towarów i usług z polskich kosztów kwalifikowalnych.
Czy katalog kosztów kwalifikowalnych do „zachęt” pokrywa się z katalogiem kosztów kwalifikowanych w dotacjach przyznawanych przez PISF?
Nie, katalog kosztów kwalifikowalnych do „zachęt” jest określony w rozporządzeniu Ministra Kultury do ustawy o wspieraniu produkcji audiowizualnej i nie pokrywa się w całości z katalogiem kosztów kwalifikowanych w ramach Programów Operacyjnych PISF.
Czy koszt kwalifikowalny to koszt z faktury lub rachunku wystawionego po złożeniu wniosku o wsparcie finansowe czy po finalnym przyznaniu wsparcia?
Tylko koszty powstałe w zadeklarowanym w harmonogramie okresie prac objętych wsparciem kwalifikują się do rozliczenia.
Czy wydatki poniesione bezpośrednio przez zagranicznego koproducenta/zleceniodawcę na terytorium Polski mogą stanowić koszty kwalifikowalne?
Nie, przedsiębiorca wnioskujący o wsparcie może uzyskać zwrot jedynie tych kosztów, które sam poniósł.

5. Raport i rozliczenie

Czy mogę zapłacić ekipie po otrzymaniu zwrotu kosztów z Instytutu?
Nie, jeśli koszty te mają być uznane jako polskie koszty kwalifikowalne. Wszelkie zobowiązania muszą zostać uregulowane przed złożeniem końcowego raportu rozliczającego produkcję do PISF. Dokumenty potwierdzające uregulowanie zobowiązań są wymaganym załącznikiem do raportu.
Co powinien zawierać raport końcowy?
Raport składany po zakończeniu prac objętych wsparciem powinien zawierać dane firmy, dane kontaktowe, informacje o produkcji (tytuł, język, podstawa literacka, planowany czas trwania, gatunek i rodzaj utworu audiowizualnego, imiona i nazwiska reżysera, scenarzysty, operatora i kompozytora oraz wskazanie czy jest to koprodukcja czy serwis oraz czy produkcję można zaliczyć do trudnych), skrócony opis poszczególnych etapów produkcji objętych wsparciem, dane dot. kosztów niezbędne do weryfikacji, dane dot. spełnienia kryteriów z testu kwalifikacyjnego, wysokość i udział procentowy środków publicznych, wskazanie producentów lub koproducentów. Do raportu dołącza się: wykaz poniesionych kosztów kwalifikowalnych wraz z fakturami i rachunkami oraz dokumentami finansowymi potwierdzającymi dokonanie zapłaty; potwierdzenie zapłaty wynagrodzeń i honorariów i innych świadczeń stanowiących koszty pracy osób zaangażowanych do produkcji audiowizualnej w okresie trwania produkcji audiowizualnej; test kwalifikacyjny wypełniony w oparciu o dane aktualne w chwili przedstawienia raportu; imienną listę członków ekipy filmowej wraz z pełnionymi funkcjami oraz informację o liczbie dni zdjęciowych na terenie Polski.
Jakie dodatkowe materiały oprócz raportu i wymaganych załączników powinien przekazać do PISF przedsiębiorca wnioskujący o wsparcie?
Poza raportem i wymaganymi załącznikami przedsiębiorca powinien przekazać do PISF nieeksploatowaną kopię utworu audiowizualnego oraz scenariusz, listę montażową i dialogową, fotosy, plakaty, listę napisów i materiały reklamowe w terminie 30 dni po zakończeniu produkcji, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia dystrybucji.
W jakim trybie następuje weryfikacja testu kwalifikacyjnego, jeśli wsparcie finansowe obejmowało tylko okres zdjęciowy? Czy trzeba wówczas czekać do zakończenia etapu montażu?
Nie, raport wraz z aktualnym testem kwalifikacyjnym składa się po zakończeniu części objętych wsparciem. Jeśli wnioskodawca aplikował o wsparcie tylko okresu realizacji zdjęć, składa raport po zakończeniu tego etapu prac.

6. Zwrot kosztów

W jakiej wysokości przyznaje się zwrot kosztów?
Wsparcie finansowe przyznaje się w wysokości 30% polskich kosztów kwalifikowalnych, z tym, że polskie koszty, które stanowią podstawę naliczenia wsparcia nie mogą przekroczyć 80% całkowitych kosztów produkcji audiowizualnej.
Kiedy otrzymam zwrot kosztów?
Po weryfikacji złożonego raportu. Raport składa się do 60 dni po zakończeniu prac objętych wsparciem, Instytut ma do 90 dni na jego weryfikację.
Komu wypłacany jest zwrot kosztów w przypadku międzynarodowej koprodukcji lub serwisu dla firmy zza granicy?
Zwrot kosztów zawsze wypłacany jest wnioskodawcy czyli przedsiębiorcy, który zawarł umowę z PISF czyli w tym przypadku polskiemu koproducentowi lub usługodawcy (np. producentowi wykonawczemu).
Moje koszty kwalifikowalne wyniosły mniej niż wskazana w umowie kwota. Ile wyniesie mój zwrot kosztów?
Wnioskodawca otrzyma zwrot w wysokości 30% aktualnych polskich kosztów kwalifikowalnych, pod warunkiem spełnienia minimalnego progu wydatków określonego w rozporządzeniu. Różnica wynikająca z rozbieżności pomiędzy kwotą zgromadzoną na rachunku powierniczym a kwotą faktycznie wydatkowaną zostanie przekazana z powrotem do puli środków, którymi dysponuje Instytut.
Moje koszty kwalifikowalne wyniosły więcej niż deklarowana we wniosku kwota. Ile wyniesie mój zwrot kosztów?
Kwota zwrotu kosztów nie powiększy się. Wnioskodawca otrzyma kwotę pierwotnie określoną w umowie i zabezpieczoną na rachunku powierniczym.
W jakim zakresie PISF może prowadzić kontrolę przedsiębiorcy, któremu przyznano wsparcie finansowe?
PISF może prowadzić kontrolę w celu weryfikacji terminowości realizacji produkcji zgodnie z umową o wsparcie finansowe oraz rzetelności informacji zawartych w raporcie i jego załącznikach. Zakres kontroli jest opisany w ustawie o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Art. 28-30.)
W jakim okresie PISF może prowadzić kontrolę przedsiębiorcy, któremu przyznano wsparcie finansowe?
Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia weryfikacji raportu.

7. Rozwiązywanie problemów

Co się dzieje w przypadku, jeśli mój projekt nie osiągnie wymaganych 51% z testu kwalifikacyjnego?
Projekt nie kwalifikuje się do otrzymania wsparcia finansowego
Czy mogę złożyć wniosek, a część wymaganych załączników uzupełnić w późniejszym terminie?
Nie, rozpatrywane będą tylko poprawnie wypełnione wnioski razem z kompletem wymaganych załączników i dokumentów.
Co się dzieje w przypadku, jeśli złożony wniosek jest niekompletny lub nie spełnia wymogów?
PISF zwraca wniosek przedsiębiorcy oraz informuje pisemnie o stwierdzonych brakach i możliwości ponownego złożenia wniosku.
Co się dzieje w przypadku, jeśli PISF ma zastrzeżenia co do pozycji w kosztorysie względem założeń realizacyjnych i scenariusza?
Instytut przedstawia wnioskodawcy uwagi do kosztorysu wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zmodyfikowanego kosztorysu w terminie wskazanym w wezwaniu nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia doręczenia wezwania (pocztą lub pocztą elektroniczną- mailem). Jeśli przedsiębiorca nie przedstawi zmodyfikowanego kosztorysu w oznaczonym czasie, Instytut ustala maksymalną wysokość danego kosztu kwalifikowalnego, który będzie podlegał rozliczeniu i przedstawia go pisemnie przedsiębiorcy w przeciągu 14 dni kalendarzowych od upływu terminu, w którym przedsiębiorca miał przedstawić zmodyfikowany kosztorys. PISF ma 28 dni kalendarzowych na ponowne rozpatrzenie wniosku od dnia złożenia zmodyfikowanego kosztorysu lub od dnia przedstawienia przez Instytut maksymalnej wysokości kosztów.
Co się dzieje w przypadku, jeśli złożę wniosek, a wyczerpie się pula środków finansowych na dany rok?
PISF informuje przedsiębiorcę o nierozpatrzeniu wniosku, zwraca opłatę za rozpatrzenie wniosku oraz umieszcza projekt na liście rezerwowej wniosków, które mogą zostać rozpatrzone w przypadku pojawienia się środków w puli, np. rezygnacji z przyznanego wsparcia przez innego przedsiębiorcę.
Co się dzieje w przypadku, jeśli przyznano mi wsparcie, ale produkcja się nie rozpoczęła?
Jeśli przedsiębiorca nie rozpocznie prac objętych wsparciem w ciągu 3 miesięcy od terminu wskazanego w umowie o przyznanie wsparcia finansowego, Instytut może odstąpić od umowy. Po odstąpieniu od umowy wniosek można ponownie złożyć tylko raz.
Co się dzieje w przypadku, jeśli w wyniku kontroli PISF stwierdzi, że przedsiębiorca nie realizuje obowiązków wynikających z ustawy lub umowy o wsparcie finansowe?
PISF wydaje zalecenie pokontrolne oraz wzywa do udzielenia wyjaśnień lub usunięcia nieprawidłowości w terminie nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych. Jeśli po upływie terminu przedsiębiorca nie usunie nieprawidłowości, nie udzieli wyjaśnień lub udzieli wyjaśnień niewystarczających, PISF może wskazać sposób i termin usunięcia nieprawidłowości. Niezastosowanie się do zaleceń stanowi podstawę do odstąpienia od umowy o wsparcie finansowe.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zapytaj nas.