Filmy z Polski na Dokufest

7 lipca w Kosowie roz­począł się festiwal fil­mów dokumen­tal­nych i krót­kometrażowych Dokufest. W programie – jak co roku od kilku lat – nie zabrak­nie pol­skich akcentów.

Program Made in Poland

Dokufest odbywa się od pięciu lat w Prisz­tinie, stolicy Kosowa. Festiwal począt­kowo skupiał się na prezen­towaniu kina dokumen­tal­nego z całego świata, z czasem poszerzył swoją for­mułę o filmy krót­kie i animowane. W tym roku organizatorzy zdecydowali się zaprezen­tować festiwalowej publicz­no­ści specjalne pasmo poświęcone pol­skiemu kinu. W ramach programu Made in Poland, przy­gotowanego przy współ­pracy z Krakow­ską Fun­dacją Fil­mową, pokazane zostaną filmy dokumentalne, fabularne i animowane.

Polskie dokumenty na Dokufest:

  • „Powroty” reż. Krzysz­tof Kadłubow­ski
  • „Na pół­noc od Kalabrii” reż. Mar­cin Sauter
  • „Andrzej Wajda: róbmy zdjęcie!” reż. Maciej Cuske, Mar­cin Sauter, Thierry Paladino, Piotr Stasik
  • „Kawałek lata” reż. Marta Minorowicz
  • „Argen­tyń­ska lek­cja” reż. Woj­ciech Staroń

Fabularne krótkie metraże z Polski:

  • „Opowie­ści z chłodni” reż. Grzegorz Jaroszuk (film bierze udział w konkursie międzynarodowym)
  • Bez śniegu” reż. Magnus von Horn

Polskie animacje:

  • „Mil­l­haven” reż. Bar­tek Kulas
  • „Noise” reż. Prze­mysław Adam­ski
  • „Galeria” reż. Robert Proch

Wojciech Staroń gościem Dokufest

 

Gościem specjal­nym festiwalu będzie Woj­ciech Staroń, który 13 lipca poprowadzi masterclass poświęcony pracy z kamerą przy fil­mie dokumentalnym. Warto wspomnieć, że ubiegłym roku nagrodę za naj­lep­szy krótki dokument na festiwalu Dokufest otrzymał film „Poza zasięgiem” Jakuba Stożka.

 

Festiwal potrwa do 14 lipca.

 

Więcej: www​.dokufest​.com.

 

Źródło informacji: www.polishdocs.pl.

12.07.2012