Fundusz Wyszehradzki - najbliższe nabory wniosków

W marcu 2011 r. upływają terminy składania wniosków na małe i standardowe granty w ramach Funduszu Wyszehradzkiego. Fundusz Wyszehradzki wspiera pro­jekty współpracy pomiędzy krajami Wyszehradu (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja) z następu­ją­cych dziedzin:

 • współpraca kul­tur­alna (np. fes­ti­wale, publikacje)
 • współpraca naukowa i bada­nia naukowe (np. kon­fer­encje, pub­likacje, badania)
 • edukacja (np. sem­i­naria, szkoły letnie)
 • wymi­ana młodzieży (np. sport, imprezy eduka­cyjne i kul­tur­alne dla dzieci i młodzieży)
 • współpraca trans­graniczna (np. pro­jekty dwóch państw, doty­czące regionów przy­granicznych, w odległości nie więk­szej niż 50 km od granicy)
 • pro­mocja turystyki (np. prze­wod­niki, prezen­tacje, targi)

O dofinansowanie nie przekraczające 50% kosztów realizacji projektu mozna się ubiegać w kategorii małych grantów (maksymalna kwota wsparcia 5000 euro) i grantów standardowych (kwota dofinansowania powyżej 5001 euro).

 

Termin składania aplikacji:

 • małe granty: 1 marca 2011
 • standardowe granty: 15 marca 2011

W styczniu i w lutym odbędą się w Polsce spotkania informacyjne na temat Funduszu:

 • 27 stycznia 2011 w Zamościu
 • 2 lutego 2011 w Jastrzębiu Zdroju
 • 3 lutego 2011 w Nysie

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.visegradfund.org. W Polsce Fundusz Wyszehradzki dofinansował m.in. festiwal Kino Na Granicy, odbywający się w Cieszynie.

 

Źródło informacji: www.kadrakultury.pl.

31.01.2011