FWPN: konkurs dotacyjny w obszarze edukacja

W dniach 1-31 stycznia 2017 r. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przyjmować będzie wnioski na projekty w priorytecie Edukacja. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej.

Harmonogram

 • Wnioski przyjmowane będą w terminie 1-31 stycznia 2017 r.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2017 r.
 • Termin realizacji projektów: od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 • Okres realizacji projektu jest ograniczony. Projekty powinny zostać zrealizowane do końca 2017.

Zasady finansowania projektu

 • Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł (6800 euro), maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł (18 300 euro).
 • Wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu.

Kryteria oceny projektów

Formalne kryteria oceny projektów w ramach konkursu odpowiadają formalnym kryteriom składania wniosków do FWPN.

Kryteria oceny merytorycznej

 • Wpływ projektu na podnoszenie jakości relacji polsko-niemieckich.
 • Wypełnianie deficytów w relacjach polsko-niemieckich.
 • Skuteczność i trwałość.
 • Popularyzacja wiedzy o kraju sąsiada skoncentrowanej na ważnych wybranych tematach.
 • Zgodność z nowoczesnymi standardami edukacyjnymi.
 • Możliwość ponownego wykorzystania wyników, poszerzenia grupy docelowej.
 • W przypadku projektów związanych z  nauczaniem języka polskiego lub niemieckiego: czy projekt pobudza zainteresowanie nauką języka polskiego lub języka niemieckiego i popularyzuje język polski lub język niemiecki dzięki zastosowaniu nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania? Czy projekt ma wpływ na opracowanie metod i programów nauczania języków polskiego lub niemieckiego jako obcego oraz pomocy dydaktycznych?
 • W przypadku projektów historycznych: czy projekt porusza tematy historyczne dotychczas niedostatecznie obecne w działaniach edukacyjnych, czy dociera do grup dotychczas pomijanych?
 • Wspieranie dokształcania grup zawodowych ze zbliżonych branż lub współpracy między instytucjami o podobnym profilu działalności i budowania ich kompetencji.
 • Umożliwianie wymiany wiedzy i doświadczeń.
 • Umożliwianie poznania i transferu innowacyjnych rozwiązań modelowych, ułatwianie integracji grup zawodowych na rynku pracy w drugim kraju.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://fwpn.org.pl/aktualnosci/konkurs-dotacyjny-w-obszarze-edukacja-rw3D7W.

Na podstawie informacji prasowej

15.12.2016