Kolejny Konkurs Lubelskiego Funduszu Filmowego

Prezydent Miasta Lublin, działając w imieniu Gminy Lublin, ogłasza 18 lutego 2013 konkurs, którego przedmiotem jest przygotowanie materiału programowego polegającego na produkcji: filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub filmu animowanego, przeznaczonego do emisji w telewizji, w internecie a ponadto wyświetlania w kinach oraz prezentowania podczas festiwali filmowych, związanego z  Lublinem, który może się przyczynić do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji miasta, a także budowania jego pozytywnego wizerunku.

400 tysięcy złotych na filmy

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na produkcję filmową jest jej związanie z Lublinem poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim miejsce realizacji filmu. Na wyżej wymienione Produkcje Gmina Lublin przeznacza ogólną kwotę 400 000 zł brutto. Zakończenie całości Produkcji musi nastąpić do dnia 30 listopada 2014.

Wymagania wobec składających wnioski konkursowe

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji filmowej,
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji projektu,
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację projektu,
  4. Złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią wniosku,
  5. Posiadają formalną zdolność do udziału w konkursie i przedłożą dokumenty ją potwierdzające.

Kryteria oceny wniosków konkursowych

 

Lp. Nazwa kryterium i opis Waga (%)
1 poprawność wniosku 5
2 znaczenie dla realizacji celów konkursu, promocji Lublina – stopień powiązania z Lublinem poprzez tematykę, twórców, miejsce realizacji i przedstawiającego pozytywny wizerunek miasta Lublin 25
3 dotychczasowy dorobek Uczestnika 15
4 w przypadku debiutu, dorobek promotora wybranego przez beneficjenta, potwierdzony odpowiednim listem intencyjnym, bądź umową 10
5 walory artystyczne, poznawcze, humanistyczne i etyczne, oryginalność pracy konkursowej (temat, struktura narracyjna oraz podejście wizualne, postacie i dialogi) 25
6 harmonogram realizacji rozwoju projektu (opis i plan działań, wykonalność planu, strategia współfinansowania; preliminarz budżetu na rozwój projektu, plany finansowania) 10
7 jakość strategii finansowania oraz potencjału produkcyjnego (projekt planu finansowania produkcji, status współfinansowania) 10

 

Formularz wniosku konkursowego oraz Regulamin Konkursu jest dostępny w Sekretariacie Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Plac Litewski 1, I piętro w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 81 4662500, 81 4661946 oraz na stronie internetowej www.lublin.eu, www.film.lublin.eu.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami konkursu w zakresie merytorycznym i proceduralnym (w tym w zakresie szczegółowych informacji dotyczących wymaganych dokumentów) jest Grzegorz Linkowski tel. 81 466 1946, kom. 723 440 032 email: glinkowski@lublin.eu.


Zgłoszenia do 15 marca 2013

 

Wypełniony formularz wniosku konkursowego wraz z załącznikami należy składać w czterech egzemplarzach (oryginał oraz trzy kopie), za pośrednictwem poczty lub osobiście w Sekretariacie Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Lublin Plac Litewski 1, I piętro, w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 81 4662500, 81 4661946 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2013 (decyduje data poświadczenia przyjęcia wniosku w  Sekretariacie Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Lublin).

 

Informacja prasowa

18.02.2013