"Kołysanka z Phnom Penh" w USA

Wśród 24 dokumen­tów, prezen­towanych pod­czas 15. edycji DocuWeek­s w Nowym Jorku oraz Los Angeles, mających szansę na zakwalifikowanie się do grona nominowanych do Oscara, znalazła się „Kołysanka z Phnom Penh” w reżyserii Pawła Kloca. Film jest współfinansowany przez PISF.

 

Od kilku lat Inter­national Documen­tary Association (IDA) ogłasza listę fil­mów dokumen­tal­nych, które wal­czą o nominację do nagrody przy­znawanej przez Amerykań­ską Akademię Sztuki i Wiedzy Fil­mowej, i rok­rocz­nie organizuje specjalne pokazy kinowe wybranych fil­mów w for­mie DocuWeek­s, które odbywają się w Nowym Jorku i Los Angeles.

 

Począw­szy od pierw­szej edycji DocuWeek­s w 1997 roku, zaprezen­towano w sumie ponad 160 krótko- i długometrażowych fil­mów dokumen­tal­nych, z których 17 otrzymało nominacje, zaś 7 zostało nagrodzonych przez Akademię.

 

W tym roku przed furtką do Oscara stanęło 17 peł­nometrażowych i 7 krót­kometrażowych dokumen­tów. Od 12 sierp­nia ten „znakomity zestaw naj­now­szych fil­mów dokumen­tal­nych”, jak określił Michael

Lump­kin, dyrek­tor IDA, prezen­towany jest w ramach 15. już edycji DocuWeek­s, odbywającej się w dwóch miej­scach: w Nowym Jorku (the IFC Cen­ter) oraz Los Angeles (the Laem­mle Sun­set 5). Każdy dokument wyświetlany jest przez cały tydzień, zarówno na wschod­nim, jak i na zachod­nim wybrzeżu USA.

 

W ślad za „Królikiem po ber­liń­sku” Bartka Konopki, nominowanym do Oscara w ubiegłym roku, może pójść kolejny pol­ski dokument - „Kołysanka z Phnom Penh” w reżyserii Pawła Kloca. Wytypowany przez IDA, peł­nometrażowy dokumen­talny debiut Pawła Kloca zostanie zaprezen­towany pod­czas DocuWeek­s w dniach 26 sierp­nia - 1 września w Nowym Jorku oraz Los Angeles.

 

Film ten był już pokazywany na kilku międzynarodowych festiwalach, w tym na naj­bar­dziej znaczących w świecie kina: Hot Docs w Kanadzie, Vision Du Réel w Szwaj­carii, Shef­field Doc/​Fest w Wiel­kiej Brytanii, a także na 51. Krakow­skim Festiwalu Fil­mowym, gdzie został laureatem Srebr­nego Rogu (dla reżysera naj­lep­szego peł­nometrażowego filmu dokumen­tal­nego) oraz Srebr­nego Laj­konika (dla reżysera naj­lep­szego filmu dokumen­tal­nego w kon­kur­sie pol­skim).

Oto plan projek­cji „Kołysanki z Phnom Penh” pod­czas DocuWeek­s (godziny wg czasu lokalnego):

 

Nowy Jork (the IFC Cen­ter)

26.08. – 15:20 | 21:35
27.08. – 13:50 | 19:30
28.08. – 12:05 | 13:25
29.08. – 15:20 | 21:35
30.08. – 13:45 | 19:30
31.08. – 12:05 | 17:20
01.09. -15 :20 | 21:35

 

Los Angeles (the Laem­mle Sun­set 5)

26.08. – 15:35 | 21:45
27.08. – 00:00 | 17:30
28.08. – 13:50 |17:30
29.08. – 15:35 | 21:45
30.08. – 00:00 | 17:30
31.08. – 13:50 |19:25
01.09. – 13:50 |19:25

 

O tym, czy „Kołysanka z Phnom Penh” otrzyma nominację do Nagrody Akademii Fil­mowej, dowiemy się 24 stycz­nia 2012 roku.

 

Więcej infor­macji można znaleźć na:www​.documen​tary​.org/​d​o​c​u​w​e​e​k​s2011 .

 

Źródło: www.polishdocs.pl.

25.08.2011