Konkurs na dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach

Do 17 czerwca trwa konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach.

Wymagania dotyczące kandydatów

Kandydaci zgłaszający się do konkursu muszą legitymować się wykształceniem wyższym magisterskim, posiadać co najmniej 2-letni udokumentowany staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury lub co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury. Kandydaci muszą również odznaczać się znajomością przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności filmowych, a także zasad finansowych obowiązujących w kinematografii oraz bardzo dobrą znajomością co najmniej jednego języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego.

Wymagane dokumenty

Wśród wymaganych dokumentów znajdują się m.in.: wniosek do konkursu (list motywacyjny) z uzasadnieniem kandydowania na stanowisko dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach, kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, pisemna koncepcja programowa, organizacyjna i finansowa funkcjonowania Instytucji Filmowej „Silesia-Film” uwzględniająca warunki organizacyjno-finansowe instytucji na okres co najmniej 3 lat.

Zgłoszenia do 17 czerwca

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach  nie otwierać” należy przesyłać na adres: Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (pok. 164) do 17 czerwca (decyduje data stempla pocztowego). Oferty przesłane albo złożone po terminie nie zostaną poddane procedurze konkursowej.

Regulamin oraz wnioski i formularze znajdują się na stronie: http://bip.slaskie.pl/index.php?jezyk&grupa=36&id=732&id_menu=100

24.05.2016