Konkurs na scenariusz filmu fabularnego. Zgłoszenia do 14 stycznia

Jeszcze tylko do 14 stycznia czekamy na zgłoszenia scenariuszy pełnometrażowych filmów fabularnych o dowolnej tematyce na konkurs scenariuszowy organizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły studia scenariopisarskie lub reżyserskie.

Scenariusz może mieć najwyżej trzech autorów, z których przynajmniej jeden ukończył studia scenariopisarskie lub reżyserskie co najmniej na poziomie licencjatu oraz w chwili składania wniosku nie ukończył 35 lat.

Wszystkie zgłoszone prace oceni komisja, w skład której wejdą scenarzyści, pisarze, reżyserzy i producenci. Komisja wyłoni dziesięciu laureatów, z których każdy otrzyma nagrodę w wysokości 30 000 zł i dodatkowo powalczy o nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii scenariusz za rok 2019.

Celem konkursu jest powstanie gotowych scenariuszy na pełnometrażowe filmy fabularne, a tym samym ożywienie rynku scenariopisarstwa.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać scenariusz filmu o minimalnej objętości 80 stron A4 (czcionka Courier 12).

Scenariusz wraz z wymaganymi załącznikami (w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Konkurs na scenariusz filmu fabularnego”) można złożyć osobiście w siedzibie PISF przy ul. Leona Kruczkowskiego 2 w Warszawie – od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, w godzinach urzędowania (od 8.15 do 16.15) albo przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Polski Instytut Sztuki Filmowej, ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

W przypadku złożenia scenariusza filmu wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej, termin uznaje się za zachowany, jeżeli ww. dokumenty, zostaną doręczone do siedziby PISF do 14 stycznia 2020 roku.

Warunki udziału w konkursie:

  • Uczestnikiem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Scenariusz musi być napisany w języku polskim oraz musi być utworem oryginalnym (nie mogą to być adaptacje).
  • Scenariusz może mieć najwyżej trzech autorów, z których co najmniej jeden ukończył studia scenariopisarskie lub reżyserskie na poziomie licencjatu.

Oceny formalnej zgłoszeń dokonuje PISF w terminie 14 dni od daty złożenia papierowej wersji wniosku w siedzibie PISF. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Dyrektora PISF komisji. Nagrody przyznawane są decyzją Dyrektora na podstawie rekomendacji komisji. Decyzja o przyznaniu nagród w konkursie zapadnie w terminie do 31 marca 2020 roku. Decyzja o przyznaniu Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Scenariusz filmowy” zostanie ogłoszona wraz z listą laureatów Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w pozostałych kategoriach za 2019 rok.

Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z Działem Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji PISF: tel. (22) 10 26 460, e-mail: duk@pisf.pl.

Harmonogram konkursu scenariuszowego

  • 13 czerwca 2019 r. – ogłoszenie konkursu
  • do 14 stycznia 2020 r. – składanie scenariuszy wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby PISF,
  • do 28 stycznia 2020 r. – weryfikacja pod kątem formalnym złożonych materiałów.
  • do 31 marca 2020 r. – ocena prac konkursowych przez wcześniej wyznaczoną przez Dyrektora PISF komisję.
  • do 30 kwietnia 2020 r. – ogłoszenie listy laureatów pierwszego etapu konkursu.

Ujednolicony tekst regulaminu (aktualizacja z dn. 28.06.2019 roku)

Do pobrania:

Zgłoszenia prosimy wysyłać, korzystając ze zaktualizowanej wersji wniosku z dn. 28 czerwca 2019 roku.

07.01.2020