Lubelski Fundusz Filmowy 2015 - konkurs

Prezydent Miasta Lublin, działając w imieniu Gminy Lublin, ogłasza dnia 30.03.15 roku Konkurs, którego przedmiotem jest przygotowanie (produkcja) materiału programowego filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub filmu animowanego przeznaczonego do emisji w telewizji lub w internecie, który może się przyczynić do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji miasta, a także budowania jego pozytywnego wizerunku. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na produkcję filmową jest jej związanie z Lublinem poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim miejsce realizacji filmu.

Na wyżej wymienione Produkcje Gmina Lublin przeznacza ogólną kwotę 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) brutto.

Zakończenie całości Produkcji musi nastąpić do dnia 30.11.2016 r.

Wymagania wobec składających wnioski konkursowe:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji filmowej;
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji projektu,
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację projektu,
  4. Złożą „wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią wniosku,
  5. Posiadają formalną zdolność do udziału w konkursie i przedłożą dokumenty je potwierdzające.

Kryteria oceny wniosków konkursowych:

Lp.

Nazwa kryterium i opis

Waga (%)

1

poprawność wniosku

5

2

znaczenie dla realizacji celów konkursu, promocji Lublina – stopień powiązania z Lublinem poprzez tematykę,  miejsce realizacji i przedstawiającego pozytywny wizerunek miasta Lublin

25

3

dotychczasowy dorobek Uczestnika

15

4

w przypadku debiutu, dorobek promotora wybranego przez beneficjenta, potwierdzony odpowiednim listem intencyjnym, bądź umową

10

5

walory artystyczne, poznawcze, humanistyczne i etyczne , oryginalność pracy konkursowej (temat, struktura narracyjna oraz podejście wizualne, postacie i dialogi)

25

6

harmonogram realizacji rozwoju projektu (opis i plan działań, wykonalność planu, strategia współfinansowania; preliminarz budżetu na rozwój projektu, plany finansowania)

10

7

jakość strategii finansowania oraz potencjału produkcyjnego (projekt planu finansowania produkcji, status współfinansowania)

10

 

Formularz wniosku konkursowego oraz Regulamin Konkursu jest dostępny w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, Plac Łokietka 1, I piętro pok. 15, w godzinach 8:00-15:00, tel. 81 4662516 81 4661930 oraz na stronie internetowej www.lublin.eu.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami konkursu w zakresie merytorycznym i proceduralnym (w tym w zakresie szczegółowych informacji dotyczących wymaganych dokumentów) jest Lidia Dzierba tel. 81 466 2516, kom. 697620630 email: ldzierba@lublin.eu.

 

Wypełniony formularz wniosku konkursowego wraz z załącznikami oraz z dopiskiem na kopercie „Konkurs Filmowy”, należy składać w czterech egzemplarzach (oryginał oraz trzy kopie), za pośrednictwem poczty lub osobiście w Sekretariacie Kancelarii Prezydenta, Plac Łokietka 1, 20 – 109 Lublin I piętro pok.15, w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 81 4662516, 81 46621930, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2015 r. (decyduje data poświadczenia przyjęcia wniosku w Sekretariacie Kancelarii Prezydenta, I piętro Plac Łokietka 1 pok.15).

Informacja prasowa

31.03.2015