Lubelski Fundusz Filmowy: Zakończenie konkursu oraz nowy konkurs

Prezydent Miasta Lublin zgodnie z Regulaminem Konkursu (§ 2 punkt 3) postanowił nie przyznać wsparcia żadnemu ze zgłoszonych projektów w naborze trwającym do 30.04.10 i postanowił ogłosić drugi nabór wniosków na konkurs w terminie do 25.06.2010 r.

 

Ogłoszenie o Konkursie

 

Prezydent Miasta Lublin, działając w imieniu Gminy Lublin, ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest produkcja:

 

filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub filmu animowanego przeznaczonego do emisji w telewizji oraz wyświetlania w kinach, związanego z Lublinem poprzez tematykę, miejsce realizacji i przedstawiającego pozytywny wizerunek miasta Lublin.

 

Na wsparcie wyżej wymienionych produkcji Gmina Lublin przeznacza ogólną kwotę 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) brutto.

 

Zakończenie całości Produkcji musi nastąpić do dnia 30.10.2011 r.

 

Wymagania wobec składających wnioski konkursowe:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji projektu,

  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację projektu,

  4. Złożą „wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią wniosku,
  5. Posiadają formalną zdolność do udziału w konkursie i przedłożą dokumenty je potwierdzające.

Kryteria oceny wniosków konkursowych:

 

Lp.

Nazwa kryterium i opis

Waga (%)

1.

poprawność wniosku

5

2.

znaczenie dla realizacji celów konkursu, promocji Lublina – stopień powiązania z Lublinem poprzez tematykę, miejsce realizacji i prezentacje pozytywnego wizeruneku miasta Lublin

25

3.

dotychczasowy dorobek Uczestnika

15

4.

w przypadku debiutu , dorobek promotora wybranego przez beneficjenta, potwierdzony odpowiednim listem intencyjnym, bądź umową

10

5.

walory artystyczne, poznawcze, humanistyczne i etyczne , oryginalność pracy konkursowej (temat, struktura narracyjna oraz podejście wizualne, postacie i dialogi)

25

6.

harmonogram realizacji rozwoju projektu (opis i plan działań, wykonalność planu, strategia współfinansowania; preliminarz budżetu na rozwój projektu, plany finansowania)

10

7.

jakość strategii finansowania oraz potencjału produkcyjnego (projekt planu finansowania produkcji, status współfinansowania)

10

 

Formularz wniosku konkursowego oraz Regulamin Konkursu jest dostępny w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin ul. Rynek 8, I piętro w godzinach 8:00-15:00, tel. 81 4461930, 81 4462006 oraz na stronie internetowej www.lublin.eu.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami konkursu w zakresie merytorycznym i proceduralnym (w tym w zakresie szczegółowych informacji dotyczących wymaganych dokumentów) jest Pan Grzegorz Linkowski tel. 81 446 2006, kom.723 440 032 email. glinkowski@lublin.eu.

 

Wypełniony formularz wniosku konkursowego wraz z załącznikami należy składać w czterech egzemplarzach, za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin ul. Rynek 8, I piętro, w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 81 4461930, 81 4462006 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego lub poświadczenia przyjęcia wniosku w siedzibie Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin). Wnioski które dotrą do Organizatora po dniu 2.07.2010 r. pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z data stempla pocztowego nie będą rozpatrywane.

 

Informacja organizatorów

27.05.2010