"Młoda Polska" - nabór wniosków do programu

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry ogła­sza nabór wnio­sków do VIII edy­cji pro­gra­mu sty­pen­dial­ne­go Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go „Młoda Polska” na rok 2011.

 

Pro­gram prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych (do 35 roku życia) ar­ty­stów, któ­rzy mają w swoim do­rob­ku wy­bit­ne osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie sztu­ki, którą upra­wia­ją (mu­zy­ka, film, fo­to­gra­fia, sztu­ki wi­zu­al­ne, teatr, ta­niec, li­te­ra­tu­ra, kry­ty­ka ar­ty­stycz­na).

 

Sty­pen­dium może być prze­zna­czo­ne na re­ali­za­cję wła­sne­go pro­jek­tu ar­ty­stycz­ne­go, zakup in­stru­men­tów i sprzę­tu nie­zbęd­ne­go do pracy, na stu­dia i re­zy­den­cje za­gra­nicz­ne.

 

Sty­pen­dia w Pro­gra­mie „Młoda Pol­ska” przy­zna­wa­ne są w dro­dze kon­kur­su. Zgod­nie z wa­run­ka­mi for­mal­ny­mi Pro­gra­mu mak­sy­mal­na kwota sty­pen­dium wy­no­si 50 000 zł brut­to. Pro­gram jest re­ali­zo­wa­ny od 2004 r.  i co­rocz­nie wspie­ra ok. 70 mło­dych ar­ty­stów.

 

Regulamin i listę stypendystów z poprzednich lat można znaleźć na stronie www.nck.pl.

 

Wnio­ski wraz z wy­ma­ga­ny­mi za­łącz­ni­ka­mi na­le­ży prze­słać pocz­tą lub zło­żyć w Na­ro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry ul. Se­na­tor­ska 12, 00-​082 War­sza­wa, do dnia 15 paź­dzier­ni­ka (pią­tek) 2010 roku.

21.06.2010