Nabór do "Wytwórni Scenariuszy"

Trwa nabór do „Wytwórni Scenariuszy”, studium scenariopisarskiego, edukacyjnego projektu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.

Wykładowcy

Kurs warsztatowy ma za zadanie zapoznawanie uczestników z profesjonalnymi narzędziami pisarskimi, doskonalenie ich własnych projektów oraz zapoznanie z praktycznym związkiem scenariusza z produkcją filmową. Wśród wykładowców nazwiska znanych reżyserów i scenarzystów oraz filmoznawców, którzy udowodnili dotąd swoją fachowość i umiejętności dydaktyczne, m.in. Feliks Falk, Jerzy Domaradzki, Sławomir Fabicki, Jacek Kondracki, Andrzej Ochalski, Marek Hendrykowski, Maciej Karpiński. Nauka warsztatu scenarzysty trwa 2 lata, w cyklu comiesięcznych trzydniowych sesji.

Dla potrzeb uczestników warsztatów udostępniane są pomieszczenia i sale wykładowe Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21, w tym również zaplecze usługowo-produkcyjne WFDiF, celem przybliżenia przyszłym scenarzystom warunków realizacji filmów.

Zgłoszenia 

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 25.09.2016 r. wyłącznie drogą zgłoszenia elektronicznego na adres: ws@wfdif.com.pl. Osoby zgłaszające się otrzymają ankietę do wypełnienia, którą należy odesłać wraz z załącznikami. Ostateczny termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów ustala się na dzień 30.09.2016 r. przy czym rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia dokonane poprzez doręczenie w tym terminie wydrukowanej ankiety wraz z załącznikami, na adres siedziby WFDiF: ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa. 

„Wytwórnia Scenariuszy”

Studium scenariopisarskie „Wytwórnia Scenariuszy” to  kurs warsztatowy mający na celu rozwinięcie predyspozycji słuchaczy, zapoznanie z profesjonalnymi narzędziami pisarskimi, doskonalenie własnych projektów oraz unaocznienie związku scenariusza z produkcją filmową.

Grupa słuchaczy jest podzielona na kilkuosobowe zespoły, mające dwóch opiekunów artystycznych (reżysera i scenarzystę), którzy współpracują z każdym studentem na zasadzie nadzoru nad pisaniem oryginalnego scenariusza filmu lub serialu, wg klasycznej zasady master-class. Scenariusz jest od połowy ostatniego semestru doskonalony według zasady be own scripts-writer przez słuchacza, ale także pisany pod kierownictwem opiekunów, których wskazówki mają charakter wytycznych.

Ponadto słuchacze mają możliwość analizowania filmów w sali projekcyjnej, w trakcie wykładów mistrzowskich zaproszonych gości specjalnych oraz poznania tajemnic związku scenariusza z praktycznym jego funkcjonowaniem, poprzez m.in. wizyty na planie zdjęciowym i w montażowni.

Nauka warsztatu scenarzysty trwa 2 lata, w cyklu comiesięcznych trzydniowych sesji. System intensywnych spotkań raz w miesiącu (czwartek-sobota w g.10-18) umożliwia rzeczywistą pracę własną słuchacza między zjazdami, a także pozwala pogodzić naukę z innymi obowiązkami zawodowymi i prywatnymi słuchaczy. Nauka w studium jest płatna.

Efektem końcowym szkolenia jest uzyskanie dyplomu, oraz gotowy, napisany przez słuchacza i konsultowany artystycznie przez opiekuna z ramienia Studium scenariusz filmu fabularnego, do którego autorskie prawa majątkowe rezerwuje sobie na zasadzie pierwszeństwa WFDiF przez okres pięciu lat.

Rozpoczęcie funkcjonowania Wytwórni Scenariuszy nastąpi w semestrze jesienno-zimowym 2015/16, od m-ca października do końca czerwca (rok nauki trwa 9 m-cy).

Kandydatem na słuchacza Wytwórni Scenariuszy może być każdy – kto legitymuje się ukończeniem minimum szkoły średniej (świadectwo maturalne) i przedstawi fragment próbki własnej, oryginalnej twórczości literackiej, przy czym może to dotyczyć dowolnej formy dramaturgicznej (opowiadanie, nowela, fragment scenariusza, libretto teatralne, itp. ale nie poezja), o objętości nie przekraczającej dwudziestu stron znormalizowanego maszynopisu w języku polskim.

Ilość słuchaczy I roku jest ograniczona do około 24 osób; o przyjęciu decyduje komisja egzaminacyjna powołana w trybie roboczym przez dyrektora WFDiF. Rozmowa kwalifikacyjna jest wstępne zaplanowana na 22.10.2016 r. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowe informacje o programie znajdują  się na stronie internetowej www.wfdif.com.pl.

Na podstawie informacji prasowej 

26.08.2016