Nabór na konkurs IAWRT Inter­national Awards

Do 15 paź­dzier­nika można zgłaszać filmy do kon­kursu dedykowanego realizator­kom fil­mów

dokumen­tal­nych, czyli IAWRT Inter­national Awards for Excel­lence in Documen­tary Making.

 

The Inter­national Association of Women in Radio and Television (IAWRT), działając od 1951 roku, zrzesza kobiety aktyw­nie pracujące w mediach. Każ­dego roku IAWRT przy­znaje nagrody dla

naj­znakomit­szych fil­mów dokumen­tal­nych zrealizowanych przez kobiety - reżyserki, scenarzystki, producentki czy dzien­nikarki - czyli IAWRT Inter­national Awards for Excel­lence in Documen­tary Making.

Temat prze­wodni tegorocz­nego kon­kursu IAWRT Awards brzmi: „Making Their Voices Heard… See Their Lives!”. O nagrodę będą ubiegać się dokumenty opowiadające o kobietach, które zmieniły swoje życie bądź życie innych kobiet. Czas trwania filmu nie może prze­kraczać 90 minut.

Laureatki zostaną ogłoszone pod­czas 34. edycji kon­feren­cji IAWRT w Kuala Lum­pur w Malezji (21-24 listopada).

For­mularz zgłoszeniowy oraz regulamin znaj­dują się tutaj.

Ter­min zgłoszeń mija 15 paź­dzier­nika.

Kon­takt: Gerd Inger Polden, gerd.​inger.​polden@​nrk.​no.

Więcej na: www​.iawrt​.org.

 

Źródło: www.polishdocs.pl.

07.09.2011