Nabór na nowy kierunek w WSF

Do 10 lipca 2013 trwa nabór na nowy kierunek studiów w Warszawskiej Szkole Filmowej Ekonomia kultury – Menadżer kultury.

Menadżer Kultury – Ekonomia Kultury

7 marca 2013 zostało podpisane trójstronne porozumienie między Warszawską Szkołą Filmową, Narodowym Centrum Kultury oraz zespołem profesora Jerzego Hausnera, dotyczące współpracy przy organizacji studiów w specjalności Menadżer Kultury – Ekonomia Kultury. Od października 2013 ten kierunek będzie można studiować w Warszawskiej Szkole Filmowej.

Interdyscyplinarny program nauczania

Program nauczania powstał przy współpracy z zespołem profesora Jerzego Hausnera. Łączy interdyscyplinarnie traktowane zagadnienia kultury i biznesu. Student ma możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie organizowania, finansowania i zarządzania działalnością w placówkach i instytucjach kulturalnych. Poznaje przepisy prawne, procedury, normy zachowania, sposoby prowadzenia dokumentacji, które powszechnie w nich obowiązują. Dzięki udziałowi w warsztatach praktycznych student uczy się, jak powinna być zorganizowana współpraca menadżera placówki kulturalnej z lokalnymi samorządami, regionalnymi mediami i instytucjami artystycznymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Tryb nauki

Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Odbywają się w trybie stacjonarnym i zaocznym. W efekcie ukończenia nauki i obrony pracy dyplomowej absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Studencki kierunku mają zajęcia z następujących przedmiotów: marketing w kulturze, sztuka wystąpień publicznych z elementami retoryki, mechanizmy finansowania w kulturze, umowy i prawo autorskie, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie strategiczne, zamówienia publiczne, podstawy ekonomii i finansów, matematyka, statystyka i rachunkowość.

Nabór do 10 lipca

Nabór na kierunek Ekonomia kultury- Mendżer kultury potrwa do 10 lipca 2013. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia. Studia są odpłatne. Więcej informacji na temat procesu rekrutacji można znaleźć tutaj.

 

Więcej informacji na stronie Warszawskiej Szkoły Filmowej: www.szkolafilmowa.pl.

 

Na podstawie informacji prasowej

20.06.2013