Nabór na XI Dolnośląski Konkurs Filmowy

Trwa nabór na XI Dolnośląski Konkurs Filmowy.

XI Dolnośląski Konkurs Filmowy

Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ogłasza XI Dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej (XI Dolnośląski Konkurs Filmowy), którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu i jego tematykę, udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim.

Regulamin konkursu

Warunki konkursu określa „Regulamin dolnośląskiego konkursu na wspieranie produkcji filmowej”. Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2017 roku.

Istotne zmiany w regulaminie konkursu:

  • Wnioskodawca na potrzeby oceny formalnej składa wniosek w formie pisemnej w jednym egzemplarzu (oryginał wniosku).

„Wniosek należy składać w postaci jednego egzemplarza oryginalnego, który – po zaakceptowaniu na etapie oceny formalnej – należy uzupełnić we wskazanym terminie trzema odpisami (kserokopiami) oryginalnego wniosku dotyczącego filmu fabularnego oraz dwoma odpisami (kserokopiami) wniosku dotyczącego filmu dokumentalnego albo animowanego. W każdym przypadku wymagane kopie muszą być poświadczone za zgodność z wnioskiem oryginalnym zatwierdzonym po poprawkach w fazie oceny formalnej wniosku (I etap konkursu)”.

  • Kosztami niekwalifikowanymi są (dodatkowo, oprócz dotychczasowych): wkłady rzeczowe producenta i koproducentów oraz zakupy kostiumów i rekwizytów.

Termin naboru

Wnioski na konkurs można składać od 7 lutego 2017 do 3 marca 2017 do godz. 13:00, w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, pod adresem:

Odra-Film

XI Dolnośląski Konkurs Filmowy

ul. Piłsudskiego 64a

50-020 Wrocław

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film.

Pytania 

Ewentualne pytania należy kierować do Działu Produkcji Filmowej: tel. (71) 79 270 93 / fundusz.filmowy@odrafilm.pl.

W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

Regulamin konkursu, wzór wniosku oraz inne materiały znajdują się na stronach: www.wroclawfilmcommission.pl (zakładka DKF 2017) oraz www.odrafilm.pl (Uwaga! Nowy adres strony Odry-Film).

Informacja prasowa 

06.02.2017