Nowy film E. Kubarskiej na pitchingu w Cannes

Na początku kwiet­nia w Can­nes odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych tar­gów fil­mów dokumen­tal­nych MIP­Doc, a wraz z nią - po raz siódmy - pit­ching MIP­Doc Co-​Production Chal­lenge, w którym weź­mie udział pol­ski projekt Elizy Kubarskiej.

 

Obok filmów dokumentalnych z Indii, Fran­cji, Bel­gii, Nor­wegii oraz Słowenii, wybranych do prezen­tacji pod­czas pitchingu MIP­Doc Co-​Production Chal­lenge znalazł się pol­ski projekt „Droga przez Bal­toro” autor­stwa Elizy Kubar­skiej. Nad selek­cją czuwał EDN (European Documen­tary Network).

Film „Droga przez Bal­toro” opowiada o losach dzieci znanych polskich himalaistów. Pew­nego dnia Karakorum High­way -  jed­ną z naj­wyżej położonych dróg świata wyrusza karawana, której celem jest dotar­cie do znaj­dującej się na wysoko­ści 5100m bazy pod K2. Droga biegnie lodow­cem Bal­toro,

jed­nym z naj­dłuż­szych lodow­ców na ziemi. Ale to nie jest zwykła wyprawa. W karawanie ruszają bohaterowie filmu: Marianna Syrokom­ska, Hanka Piotrow­ska i Łukasz Wolf. Nie­gdyś tą samą drogę pokonywali pol­scy himalaiści: mama Marianny, tata Hanki i mama Łukasza. Nigdy nie wrócili do domów. U pod­nóża K2 znaj­dują się ich groby. Karawana w towarzystwie kil­kudziesięciu tragarzy potrwa ponad miesiąc.

 

„Droga przez Bal­toro” to kolejny po „Co się wydarzyło na wyspie Pam” film Elizy Kubar­skiej – absolwentki Akademii Sztuk Pięk­nych w Warszawie, studentki Mistrzow­skiej Szkoły Reżyserii Fil­mowej Andrzeja Wajdy, a jed­nocześnie alpinistki i podróż­niczki.

Co-​Production Chal­lenge jest jed­nym z głów­nych wydarzeń odbywających się w ramach tar­gów MIP­Doc. Pod­czas tegorocz­nej sesji pit­chin­gowej producenci zaprezen­tują swoje projekty przed grupą agen­tów wiodących stacji telewizyj­nych, dys­trybutorów, poten­cjal­nych koproducen­tów. Swój udział jako członkowie jury potwier­dzili: Hamish Mykura (Chan­nel 4), Iikka Veh­kalahti (YLE TV2) ‚Karen Michael (ARTE France), Axel Arno (SVT - Sveriges Television AB) oraz Nick Cohen (BBC).

Warto dodać, że MIP­Doc należy do jed­nych z naj­więk­szych na świecie tar­gów poświęconych wyłącz­nie fil­mom dokumen­tal­nym: 1,350 tytułów w bazie biblioteki cyfrowej, 500 firm biorących udział w tar­gach, 400 dys­trybutorów i innych profesjonalistów zain­teresowanych zakupem fil­mów. Pod­czas MIP­Doc odbywają się spo­tkania i negocjacje osób odpowiedzial­nych za zakup programów i fil­mów

dokumen­talnych dla stacji telewizyj­nych, Inter­netu, vod i dvd z producen­tami, dys­trybutorami i

agen­tami sprzedaży. Organizowane są rów­nież wykłady, seminaria i warsz­taty dotyczące dys­trybucji i koproduk­cji.

Międzynarodowe targi filmu dokumen­tal­nego MIP­Doc odbędą się w dniach 2-3 kwiet­nia.

Szczegółowe infor­mację znaj­dują się na stronie: www.mipworld.com/en/homepage/.

 

Źródło informacji: www.polishdocs.pl.

22.03.2011