Nowy zarząd PSC

Znamy skład nowego Zarządu Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC).

W czerwcu 2015 roku skoń­czyła się czte­ro­let­nia kaden­cja dotych­cza­so­wego Zarządu PSC w skła­dzie: Jerzy Zie­liń­ski (który zastą­pił na sta­no­wi­sku Prze­wod­ni­czą­cego zmar­łego w 2012 roku Dariu­sza Kuca), Piotr Woj­to­wicz (Wice­prze­wod­ni­czący), Wit Dąbal, Jaro­sław Szoda i Marek Traskowski. Walne Zebra­nie Człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia Auto­rów Zdjęć Fil­mo­wych powo­łało nowy Zarząd, do któ­rego wybrano nastę­pu­jące osoby:

  • Arka­diusz Tomiak – Prze­wod­ni­czący
  • Łukasz Kośmicki – Wice­prze­wod­ni­czący
  • Adam Bajer­ski
  • Paweł Dyl­lus
  • Woj­ciech Staroń

Noty bio­gra­ficzne człon­ków nowego Zarządu PSC.

Adam Bajer­ski – Absol­went Wydziału Ope­ra­tor­skiego PWS­FTViT w Łodzi (1992). Autor zdjęć do wielu fil­mów fabu­lar­nych, doku­men­tal­nych i rekla­mo­wych. Współ­za­ło­ży­ciel firmy pro­du­cenc­kiej Zjed­no­cze­nie Arty­stów i Rze­mieśl­ni­ków oraz wła­ści­ciel firmy Adam Pro­duc­tion. Jest auto­rem zdjęć do fil­mów Andrzeja Jaki­mow­skiego – „Zmruż oczy” (2003), „Sztuczki” (2007) i „Ima­gine” (2012) – za które był wie­lo­krot­nie nagra­dzany, m.in. na Festi­walu Pol­skich Fil­mów Fabu­lar­nych w Gdyni czy na Festi­walu Auto­rów Zdjęć Fil­mo­wych Came­ri­mage. Był nomi­no­wany do Nagrody PSC 2014 za zdję­cia do „Imagine”. Współ­pra­co­wał m.in. z Krzysz­to­fem Zanus­sim („Serce na dłoni”, 2008) i Janu­szem Majewskim („Mała matura 1947”, 2010; „Excen­trycy”, 2015).

Paweł Dyl­lus – Ukoń­czył Reali­za­cję Obrazu na Wydziale Radia i Tele­wi­zji Uni­wer­sy­tetu Śląskiego w Kato­wi­cach. Jest auto­rem zdjęć do kil­ku­na­stu fabuł krótko– i peł­no­me­tra­żo­wych oraz doku­men­tów. Lau­reat pre­sti­żo­wych nagród, m.in. „Zło­tej Kijanki” i Wyróż­nie­nia Spe­cjal­nego Pana­vi­sion na Festi­walu Came­ri­mage za zdję­cia do „Sezonu na kaczki” Julii Rusz­kie­wicz. Film „Chce się żyć” w reży­se­rii Macieja Pie­przycy przy­niósł mu nomi­na­cję do Nagrody PSC 2014. Wśród jego ostat­nich pro­jek­tów znaj­dują się m.in. filmy fabu­larne – ormiań­ski „Bari Luys” oraz indyj­ski „Mirziya” – a także fabu­la­ryzowany doku­ment w reży­se­rii Bog­dana Dzi­wor­skiego pt. „Plus minus, czyli podróże muchy na wschód”.

Łukasz Kośmicki – Absol­went Wydziału Ope­ra­tor­skiego i Reali­za­cji Tele­wi­zyj­nej PWS­FTViT w Łodzi (1993). Jako autor zdjęć debiu­to­wał w 1996 roku fil­mem „Gry uliczne” w reży­se­rii Krzysz­tofa Krauzego. W tym samym roku współ­pra­co­wał z Fili­pem Bajo­nem przy fil­mie „Poznań 56”. Za oba obrazy otrzy­mał nagrodę za zdję­cia na Festi­walu Pol­skich Fil­mów Fabu­lar­nych w Gdyni. Two­rzył warstwę wizu­alną fil­mów „Gniew” (1997), „Bil­l­bo­ard” (1998), „Sezon na lesz­cza” (2000) i „Haker” (2002). Jest cenio­nym reży­se­rem i ope­ra­to­rem fil­mów rekla­mo­wych, a także sce­na­rzy­stą. Za napi­sany wspólnie z Woj­cie­chem Sma­rzow­skim sce­na­riusz „Domu złego” otrzy­mał nagrodę na Festi­walu Polskich Fil­mów Fabu­lar­nych w Gdyni, a także nomi­na­cję do Pol­skiej Nagrody Fil­mo­wej „Orzeł”.

Woj­ciech Staroń – Ukoń­czył Wydział Ope­ra­tor­ski PWS­FiTV w Łodzi w 1996 roku. Jest auto­rem zdjęć do kil­ku­dzie­się­ciu fil­mów fabu­lar­nych i doku­men­tal­nych, a także reży­se­rem fil­mów doku­men­tal­nych. Jego doku­ment „Sybe­ryj­ska lek­cja” (1998) otrzy­mał Srebr­nego Laj­ko­nika na Kra­kow­skim Festi­walu Filmo­wym. Jako autor zdjęć debiu­to­wał „Pla­cem Zba­wi­ciela” (2005) nagro­dzo­nym za zdję­cia na Festiwalu Came­ri­mage. W 2011 roku otrzy­mał Srebr­nego Niedź­wie­dzia na Festi­walu Fil­mo­wym w Ber­li­nie za zdję­cia do argen­tyń­skiego filmu „Nagroda”. Wyre­ży­se­ro­wana przez niego doku­men­talna „Argentyń­ska lek­cja” była nagra­dzana na Came­ri­mage, Kra­kow­skim Festi­walu Fil­mo­wym, a także we Florencji, Guang­zhou, Lip­sku, Miń­sku, Batumi, Chi­cago, Kijo­wie, Mont­re­alu, Padwie, Sko­pje i Wied­niu. Wspólnie z Krzysz­to­fem Pta­kiem PSC odpo­wia­dał za stronę wizu­alną „Papu­szy” (2013, reż. Joanna Kos-Krauze, Krzysz­tof Krauze), za którą otrzy­mali Bronze Camera 300 na Festi­walu Ope­ra­to­rów Fil­mo­wych Manaki Bro­thers w Bitoli, Pol­ską Nagrodę Fil­mową Orzeł, a także nomi­na­cję do Nagrody PSC 2014.

Arka­diusz Tomiak – Ukoń­czył PWS­FiTV w Łodzi na Wydziale Ope­ra­tor­skim i Reali­za­cji Tele­wi­zyj­nej w 1995 roku. Jest auto­rem zdjęć do krót­kich metraży, fil­mów doku­men­tal­nych, teatrów tele­wi­zji, seriali tele­wi­zyj­nych i fil­mów fabu­lar­nych. Współ­pra­co­wał m.in. z Janem Jaku­bem Kol­skim („Daleko od okna”, 2000), Micha­łem Rosą („Cisza”, 2001), Ryszar­dem Bryl­skim („Żurek”, 2003), Kon­ra­dem Nie­wol­skim („Syme­tria”, 2003 i „Palimp­sest”, 2006), Janu­szem Kamiń­skim („Hania”, 2007), Felik­sem Fal­kiem („Enen”, 2009), Juliu­szem Machul­skim („Koły­sanka”, 2010), Adria­nem Pan­kiem („Daas”, 2011), Marcinem Krzysz­ta­ło­wi­czem („Obława”, 2012), Bodo Koxem („Dziew­czyna z szafy”, 2012) czy Waldema­rem Krzyst­kiem („Foto­graf”, 2014). Jest lau­re­atem wielu nagród, m.in. Nagrody PSC 2013 za zdjęcia do „Obławy”. Ponadto był nagra­dzany Pol­ską Nagrodą Fil­mową Orzeł, a także na Festi­walu Autorów Zdjęć Fil­mo­wych Came­ri­mage, Festi­walu Pol­skich Fil­mów Fabu­lar­nych oraz Kosza­liń­skim Festi­walu Debiu­tów Filmowych.

Źródło informacji: psc.pl.

15.06.2015