Odra-Film ogłasza konkurs na miniserial

Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ogłasza konkurs na fabularny miniserial telewizyjny, którego tematem będzie historia Dolnego Śląska w XX wieku. Ogłoszenie konkursu jest ściśle związane z tytułem Europejskiej Stolicy Kultury, który Wrocław otrzymał na rok 2016.

Regulamin konkursu

Serial powinien pokazywać przemiany polityczne i społeczne oraz różnorodność narodową, kulturową i religijną, które były charakterystyczne dla Dolnego Śląska w XX wieku. Fabularny miniserial telewizyjny zostanie zrealizowany na Dolnym Śląsku z udziałem osób i firm z branży filmowej działających w regionie. Odra-Film będzie uczestniczyła w projekcie wyłonionym w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Zaangażowanie Odry-Film nie może przekroczyć 50% planowanych kosztów produkcji miniserialu. Producent serialu telewizyjnego składając wniosek musi mieć zagwarantowane współfinansowanie przez jedną z dużych, niepłatnych stacji telewizyjnych działających w Polsce.

Miniserial, w rozumieniu regulaminu konkursu, to: serial fabularny, który przewidziany jest na jeden sezon i ma co najmniej sześć odcinków. Miniserial charakteryzuje się zamkniętą historią w ramach całej opowieści oraz wysoką jakością dramaturgii, obsady i scenografii. Każdy epizod może mieścić się w godzinie telewizyjnej lub w czasie 90 minut.

Wnioski składane do konkursu oceniane będą w trzech etapach. W pierwszym etapie Odra-Film dokona oceny formalnej zgłoszonych wniosków. W drugim etapie projekty konkursowe ocenią eksperci wyznaczeni przez Komisję Konkursową. Projekt podlega ocenie ekspertów pod względem spełniania w szczególności następujących kryteriów:

  • powiązanie produkcji z województwem dolnośląskim m.in. poprzez: tematykę czyli historię Dolnego Śląska w XX wieku pokazującą przemiany polityczne i społeczne oraz różnorodność narodową, kulturową i religijną, które były charakterystyczne dla Dolnego Śląska w XX wieku,
  • walory artystyczne, poznawcze i etyczne, w tym precyzję konstrukcji dramaturgicznej, głębię psychologiczną postaci, jakość dialogów, oryginalność tematu,
  • wzbogacenie europejskiej różnorodności kulturalnej.

Do trzeciego etapu zakwalifikują się wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę ekspertów. Komisja Konkursowa przy wyborze projektów, które mają otrzymać wkład koprodukcyjny bierze pod uwagę opinie ekspertów oraz:

  • spodziewany efekt promocyjny dla województwa dolnośląskiego,
  • dotychczasowy dorobek producenta i reżysera, w tym rezultaty artystyczne i ekonomiczne poprzednich produkcji,
  • warunki ekonomiczno-finansowe produkcji.

Rozstrzygnięcie konkursu następuje w ciągu 40 dni od daty zakończenia oceny formalnej wniosków i nie później niż do 25 sierpnia 2016. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2016 roku.

Wnioski do 8 lipca

Wnioski na konkurs można składać od 7 czerwca 2016. Termin składania wniosków upływa 8 lipca 2016 o godz. 14.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film  przy ulicy Piłsudskiego 64a (Dolnośląskie Centrum Filmowe, III piętro) we Wrocławiu.

W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących konkursu jest Rafał Bubnicki, tel. 071/79 379 72 w godzinach 10.00 – 16.00 lub e-mail: rafal.bubnicki@odra-film.wroc.pl.

Regulamin konkursu oraz inne materiały potrzebne do złożenia wniosku znajdują się na stronach:

Informacji prasowa

06.06.2016