Ogłoszenie PISF w sprawie zamówienia usługi audytu finansowego

 1. Przedmiot zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi audytu finansowego u Dystrybutorów filmowych dokonujących dystrybucji filmów pełnometrażowych producentów filmowych którzy otrzymali dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej do produkcji filmu.

 2. Zakres przedmiotu zamówienia:
  • sprawdzenie poniesionych przez dystrybutora wydatków na dystrybucję filmu,
  • zbadanie kosztów związanych z działaniami dystrybucyjnymi,
  • sprawdzenie wysokości wpływów finansowych z tytułu wyświetlania filmu,
  • zbadanie terminowości przekazywania rozliczeń,
  • sprawdzenie prawidłowości przepływów finansowych,
  • określenie adekwatności – zgodności stanu konta filmu z przedstawioną dokumentacją finansową,
  • sporządzenie ewidencji zawartych umów, oraz wynikających z nich wystawionych rachunków, faktur związanych z dystrybucją filmu ze wskazaniem:
   • podmiotu wystawiającego dowody przeprowadzonej transakcji,
   • numeru i daty wystawienia faktury,
   • kwoty i tytułu
  • sporządzenie ewidencji wystawionych rachunków, faktur związanych z dystrybucją filmu bez uprzedniego zawarcia umowy ze wskazaniem:
   • podmiotu wystawiającego dowody przeprowadzonej transakcji,
   • numeru i daty wystawienia faktury,
   • kwoty i tytułu
  • stwierdzenia prawidłowości rozliczenia otrzymanych przez dystrybutora środków finansowych z tytułu oglądalności filmu
 3. Podmioty składające ofertę muszą przedstawić następujące dokumenty:
  • zaświadczenie z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, potwierdzające posiadanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania audytów finansowych,
  • uprawnienia biegłego rewidenta wraz z informacją o doświadczeniu w zakresie usług audytu finansowego,
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osób prawnych) lub odpis zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
  • oświadczenie podmiotu, że osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 4. Szacunkowa ilość audytów rocznie wynosi ok. 5.
 5. Oferty na ogłoszenie proszę przesłać do dnia 3 sierpnia 2015 r. na adres: Polski Instytut Sztuki Filmowej, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa lub e-mail pisf@pisf.pl z dopiskiem „Audyt finansowy”.
20.07.2015