Oświadczenie PISF w sprawie informacji podanych przez „Fakt”

Odnosząc się do informacji zawartych w artykule pt. „Powstaje kolejny gniot za państwowe miliony? Przeciwników kręcenia filmu… zwolniono” autorstwa Barbary Burdzy, opublikowanym 15 maja 2018 na łamach dziennika „Fakt”, Polski Instytut Sztuki Filmowej oświadcza, że Ernest Bryll nie został zwolniony, nadal pozostaje pracownikiem Instytutu. Likwidacji natomiast ma ulec Dział Literacki, którego Ernest Bryll jest kierownikiem i jedynym pracownikiem. W związku z przeprowadzonym w Instytucie audytem oraz analizą konieczności istnienia stanowisk pracy Dyrektor PISF podjął decyzję o przeniesieniu zadań Działu Literackiego do Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych. Wobec powyższego Dyrektor zaproponował Ernestowi Bryllowi zmianę warunków pracy polegającą na przeniesieniu do Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych, przy jednoczesnym pozostawieniu zadań i warunków finansowych bez zmian. Ernest Bryll deklaruje chęć dalszej współpracy z PISF.

W związku z zaplanowaną reorganizacją działów Dyrektor PISF na przełomie kwietnia i maja rozwiązał umowy cywilnoprawne z dwiema osobami, które świadczyły usługi na rzecz Działu Literackiego. Wbrew medialnym doniesieniom powodem była zmiana koncepcji funkcjonowania działów, a nie opinia jednej z tych osób na temat scenariusza „Legionów”. Tym bardziej, że o przyznaniu dofinansowania na produkcję filmu decydują komisje eksperckie, a osoby związane z Działem Literackim mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach komisji wyłącznie z głosem doradczym.

Wniosek filmu „Legiony“ został złożony do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w pierwszej sesji 2018 roku. Komisja ekspercka w składzie Krzysztof Koehler, Marta Plucińska, Wojciech Nowak jednogłośnie rekomendowała projekt do drugiego etapu. Komisja Liderów w składzie Krzysztof Koehler, Jan Jakub Kolski, Tadeusz Lampka, Michał Oleszczyk, Małgorzata Szumowska po zapoznaniu się z wnioskiem o dofinansowanie i opinią Komisji ekspertów większością głosów rekomendowała Dyrektorowi PISF wniosek do dofinansowania. Eksperci uznali za silny atut projektu m.in. znakomitą obsadę i ekipę twórców. Zwrócili też uwagę na mocne strony scenariusza – głównego bohatera Józka, który według opinii ekspertów jest postacią „kontrowersyjną, dwuznaczną, a przez to bardzo ciekawą” oraz „ludzki” sposób przedstawienia marszałka Piłsudskiego, a także generalną wymowę filmu, który jest opowieścią o umiejętności Polaków do jednoczenia się w czasach kryzysu. 

Dodatkowo, na wniosek PISF, kosztorys filmu został poddany analizie ekonomicznej, którą następnie przekazano producentowi w celu weryfikacji kosztorysu. Producent „Legionów“ wnioskował o dotację w wysokości 6 milionów złotych. Ostatecznie członkowie komisji eksperckiej zdecydowali o przyznaniu 4 milionów złotych, a Dyrektor PISF tę decyzję zaaprobował.


16.05.2018