Oświadczenie w sprawie dofinansowania filmu „Klecha”

W związku z nieprawdziwymi informacjami przekazanymi mediom przez producenta filmu „Klecha” Andrzeja Stacheckiego, dotyczącymi jego rzekomego oczekiwania na wypłatę przez Polski Instytut Sztuki Filmowej rat przyznanego filmowi dofinansowania, publikujemy niniejsze oświadczenie.

W artykule pt. „Statyści filmu Klecha: wciąż nie mamy pieniędzy za zdjęcia” autorstwa Marcina Gency, opublikowanym w dzienniku „Echo dnia” 18.03.2019 r., przytoczona została wypowiedź producenta filmu „Klecha”. Odpowiadając na pytanie o niewypłacone dotąd zobowiązania finansowe wobec występujących w filmie statystów, Andrzej Stachecki odpowiedział, że czeka „na kolejne raty dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej” i m.in. od tego uzależnia realizację „najważniejszych wypłat”.

 Polski Instytut Sztuki Filmowej informuje, że wszystkie możliwe obecnie raty z tytułu umowy o dofinansowanie filmu „Klecha” zostały wypłacone. Film uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 mln zł. Pierwsza rata została wypłacona bezpośrednio po podpisaniu umowy 14.08.2018 r. w wysokości 1,4 mln zł, co stanowiło 70 proc. dotacji (producent uzyskał zgodę Dyrektora PISF na wypłatę wyższej pierwszej raty; zwykle jest to 50 proc. dotacji). Druga rata w wysokości 400 tys. zł, stanowiąca 20 proc. dotacji, została przekazana producentowi 28.01.2019 r. Ostatnia, trzecia rata w wysokości 10 proc. dotacji, tj. 200 tys. zł, może być wypłacona dopiero po rozliczeniu całego filmu w raporcie końcowym.

Dodatkowo 24.10.2018 r. Dyrektor PISF przyznał zwyżkę na produkcję filmu „Klecha” w kwocie 1 mln zł. Łącznie dofinansowanie filmu „Klecha” przez PISF wyniosło 3 mln zł. Ponieważ producent rozliczył dotychczas przekazaną kwotę dotacji, tj. 1,8 mln zł, wypłata 900 tys. zł będzie możliwa dopiero po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie. Jednak dotychczas producent nie dostarczył wymaganych do zawarcia aneksu z PISF dokumentów, m.in. aneksowanej umowy z TVP. Pozostałe 10 proc. zwyżki zostanie przekazane producentowi wraz z ostatnią ratą (łącznie 300 tys. zł) po złożeniu raportu końcowego i jego zatwierdzeniu.

W związku z powyższym Polski Instytut Sztuki Filmowej nie zalega z wypłatą rat na rzecz producenta filmu „Klecha”. Brak możliwości otrzymania środków z przyznanej zwyżki dofinansowania PISF wynika wyłącznie z niedopełnienia formalności przez producenta filmu. Producent ponosi też pełną odpowiedzialność za wszystkie rozliczenia ze swoimi podwykonawcami.


18.03.2019