PISF dysponuje środkami publicznymi

PISF jest jednostką sektora finansów publicznych i wszelkie środki zarówno gromadzone jak i rozdysponowywane przez Instytut są środkami publicznymi i gospodarowanie nimi podlega zasadom określonym w Ustawie o finansach publicznych.

PISF jest państwową osobą prawną

Polski Instytut Sztuki Filmowej działa na podstawie Ustawy z 30 czerwca 2005 roku o kinematografii. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 PISF jest państwową osobą prawną nadzorowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut został powołany w celu realizacji zadań z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii wymienionych w art. 8 Ustawy, w tym dofinansowywania przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i ich rozpowszechniania, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, w tym też produkcji filmów podejmowanych przez środowisko polonijne. 

PISF dysponuje środkami publicznymi

Polski Instytut Sztuki Filmowej jako państwowa osoba prawna podlega przepisom Ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Na podstawie art. 9 pkt 13 i 14 tej ustawy, w skład podmiotów tworzących sektor finansów publicznych wchodzą  państwowe instytucje kultury oraz inne państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych. Taką ustawą jest też Ustawa o kinematografii z 30 czerwca 2005 roku.

PISF jest jednostką sektora finansów publicznych i wszelkie środki zarówno gromadzone jak i rozdysponowywane przez Instytut są środkami publicznymi i gospodarowanie nimi podlega zasadom określonym w Ustawie o finansach publicznych.

Przychody Instytutu

Wymienione w art. 18 Ustawy o kinematografii przychody Instytutu są w znacznej mierze  tożsame z dochodami jednostek sektora finansów publicznych określonymi w treści art. 5 Ustawy o finansach  publicznych. Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Ministra nadzorującego,  który stanowi podstawę gospodarki finansowej wszystkich jednostek sektora publicznego.

Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 3 Ustawy o kinematografii, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdza roczny plan działalności oraz projekt rocznego planu finansowego Instytutu. Zatwierdzony projekt  rocznego planu finansowego Instytutu jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej tj.  Ministrowi Finansów.

Na podstawie art. 9 ust. 2  Ustawy o kinematografii PISF nie może wykonywać  własnej działalności gospodarczej.   

Zapis art. 5 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych wskazuje, iż dochodami publicznymi są daniny publiczne. Przychodami Instytutu są między innymi  wpłaty dokonywane na podstawie art. 19 Ustawy o kinematografii. Ten rodzaj przychodu był przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z 9 października  2006 roku stwierdził, iż art. 19  ust. 9 Ustawy o kinematografii jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a wpłaty dokonywane przez podmioty wymienione w art. 19 są rodzajem daniny publicznej unormowanej w Ustawie o finansach publicznych.

Dotacja PISF źródłem finansowania publicznego

W oparciu o art. 23 Ustawy o kinematografii, dofinansowanie przedsięwzięcia odbywa się w formie dotacji, która to forma zaliczana jest  do źródeł finansowania publicznego. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w zapisie paragrafu 9 Rozporządzenia Ministra Kultury z 27 października 2005 roku w sprawie udzielania przez PISF dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii. Rozporządzenie wyraźnie określa, że limity dofinansowania przedsięwzięć stosuje się odpowiednio do udziału w budżecie tych przedsięwzięć dotacji pochodzących z jakichkolwiek źródeł publicznych.

25.10.2017