PO Produkcja filmowa: możliwość przekwalifikowania filmu na „trudny”

W związku z sytuacją wywołaną przez pandemię COVID-19, Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, chcąc ułatwić producentom dokończenie rozpoczętych produkcji filmowych, zdecydował o możliwości przekwalifikowania filmów na tzw. trudne.

Zmianie uległa definicja filmu trudnego w Programach Operacyjnych 2020. Za film trudny uznaje się:  „film, którego treść i forma mają charakter artystycznie ambitny i który ma ograniczone walory komercyjne lub którego produkcja jest utrudniona z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od producenta”.

Status filmu trudnego umożliwia finansowanie ze środków publicznych na poziomie do 70% całkowitego budżetu filmu (dla zwykłego filmu próg ten wynosi 50%).

Jednocześnie, informujemy, że kwotowe limity wysokości dofinansowań dla filmu trudnego określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii. Zgodnie z nim fabularny film trudny może zostać dofinansowany przez PISF kwotą 3 000 000 zł oraz w przypadku uzyskania dodatkowej opinii ekspertów kwotą 4 500 000 zł, a w przypadku koprodukcji międzynarodowych kwotą 6 000 000 zł. Informacje na temat progów dofinasowania dla pozostałych rodzajów filmowych znajdują się poniżej w treści rozporządzenia:

§ 7.

1. Dofinansowanie przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, nie może przekroczyć 50 % budżetu filmu oraz kwoty:

1) w przypadku filmu fabularnego pełnometrażowego (powyżej 70 min), przeznaczonego w pierwszej kolejności do publicznego wyświetlania w kinach – 4.000.000 zł, a w przypadku filmu historycznego – 6.000.000 zł;

2) w przypadku filmu dokumentalnego – 500.000 zł;

3) w przypadku filmu dokumentalnego pełnometrażowego (powyżej 70 min), przeznaczonego w pierwszej kolejności do publicznego wyświetlania w kinach – 2.000.000 zł;

4) w przypadku filmu animowanego – 500.000 zł;

5) w przypadku filmu animowanego pełnometrażowego (powyżej 70 min), przeznaczonego w pierwszej kolejności do publicznego wyświetlania w kinach – 3.000.000 zł.

2. Dofinansowanie przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, dotyczącego filmu trudnego lub niskobudżetowego, nie może przekroczyć 90 % budżetu filmu oraz:

1) 50 % kwot, o których mowa w ust. 1, w przypadku filmu trudnego;

2) 40 % kwot, o których mowa w ust. 1, w przypadku filmu niskobudżetowego.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu dodatkowych opinii ekspertów, Dyrektor może przyznać dofinansowanie wyższe od kwot, o których mowa w ust. 1 i 2, jednak nie więcej niż o 50 % tych kwot i z zastrzeżeniem określonych w tych przepisach procentowych limitów dofinansowania. 4. W przypadku koprodukcji międzynarodowych Dyrektor, po zasięgnięciu dodatkowych opinii ekspertów, może zatwierdzić dofinansowanie wyższe od określonego w ust. 3, jednak nie więcej niż o 35 % i z zastrzeżeniem określonych w ust. 1 i 2 procentowych limitów dofinansowania.

24.04.2020