Polskie dokumenty na 19. Hot Docs

19. Festiwal Fil­mów Dokumen­tal­nych Hot Docs roz­pocz­nie się 26 kwiet­nia. Pod­czas jedenastu festiwalowych dni w Toronto pokazanych zostanie 189 naj­lep­szych fil­mów dokumen­tal­nych z całego świata. Wśród nich znalazły się dwa pol­skie dokumenty wspierane przez PISF.

Polskie filmy na Hot Docs

Do programu nad­chodzącego festiwalu zakwalifikowały się dwa pol­skie filmy. Film krótkometrażowy „Co raz zostało zapisane” autor­stwa Mar­tina Ratha – studenta łódz­kiej szkoły fil­mowej – zostanie zaprezentowany w ramach programu Special Presen­tations obok 28 naj­ciekaw­szych fil­mów ze światowych festiwali. Film będzie miał szansę na zdobycie nagrody dla naj­lep­szego filmu

krót­kometrażowego festiwalu oraz nagrody publicz­no­ści. Drugi z fil­mów – peł­nometrażowe „Polish Illusions” autor­stwa Jacoba Dam­masa i Helge Ren­nera będzie można zobaczyć w sek­cji World

Show­case. Film został zrealizowany w koproduk­cji polsko-niemiecko-duńskiej, przy wsparciu PISF i Polsko-Niemieckiego Funduszu Co-Developmentowego oraz Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

Polskie filmy na Doc Shop

Do selek­cji festiwalu nade­słano w tym roku ponad 2000 zgłoszeń, z których wybrano 189 fil­mów reprezen­tujących 51 krajów. Podob­nie jak w poprzed­nim roku, na zbliżającej się kolej­nej edycji towarzyszących festiwalowi tar­gów Doc Shop ­go­ście z kil­kudziesięciu krajów z całego świata będą mieli okazję obej­rzeć aż 24 pol­skie filmy dokumen­tal­ne zebrane w specjal­nym programie Polish Docs. Hot Docs co roku odwiedza około 2000 profesjonalistów związanych ze światową branżą dokumen­talną.

 

Dziewięt­nasta edycja kanadyj­skiego Hot Docs odbędzie się w tym roku między 26 kwiet­nia a 6 maja w Toronto. Warto przypomnieć, że podczas ubiegłorocznej edycji imprezy nagrodę HBO Documen­tary Films Emer­ging Artist Award otrzymał Michał Marczak za film „Koniec Rosji”.

Szczegółowe infor­macje na stronie: www​.hot​docs​.ca.

 

Źródło: www.polishdocs.pl.

30.03.2012