Polskie tytuły na Zagreb­Dox

Dziewięć pol­skich tytułów powal­czy o nagrodę „Big Stamp” na tegorocz­nym Międzynarodowym Festiwalu Fil­mów Dokumen­tal­nych Zagreb­Dox. Odbywające się po raz siódmy chor­wac­kie święto dokumentu rozpocz­nie się 27 lutego.

 

W ubiegłym roku wśród laureatów festiwalu w Zagrzebiu znalazł się Woj­ciech Kasper­ski – reżyser „Otchłani”, uznanej przez jury za naj­lep­szy film młodego dokumen­talisty. W tym roku do głów­nego programu kon­kur­sowego zakwalifikowało się aż dziewięć pol­skich tytułów:

 • „Deklaracja nieśmiertelności”, reż. Mar­cin Koszałka
  Film o prze­mijaniu, nie­moż­no­ści pogodzenia się ze staro­ścią i pragnieniu nieśmiertelności.
 • „Inwentaryzacja”, reż. Paweł Łoziń­ski
  Krótka, metaforyczna opowieść podej­mująca problem pamięci, toż­samo­ści, odnaj­dywania śladów po wcale nie tak dalekiej przeszłości.
 • „Jutro…”, reż. Bar­tosz Kruhlik
  Dzień z życia star­szej kobiety, która ze specyficz­nym podej­ściem do życia, robi roz­rachunek z otaczającym ją światem.
 • „Kawałek lata”, reż. Marta Minorowicz
  Film ukazujący szczególną więź łączącą dziadka i wnuczka na tle dzikiej biesz­czadz­kiej przyrody.
 • „Oj Boże, drogi Boże”, reż. Julia Popław­ska
  Obraz peł­nej ciszy i spo­koju codzien­no­ści star­szego mał­żeń­stwa miesz­kających w małym drew­nianym domku, z dala od miej­skiego zgiełku.
 • „Poza zasięgiem”, reż. Jakub Stożek
  Historia dwóch nastolet­nich sióstr, które u progu wej­ścia w dorosłe życie próbują odbudować skom­plikowane relacje rodzinne - przez lata zanie­dbywane przez dorosłych.
 • „Przesłuchanie”, reż. Adam Palenta
  Nie­spełna dziesięciominutowy film o woli życia i okrucień­stwie sys­temu totalitar­nego.
 • „Smolarze”, reż. Piotr Złotorowicz
  Opowieść o Marku i Janinie, którzy jako wypalacze węgla żyją daleko od cywilizacji w środku gór zgod­nie z ryt­mem wyznaczanym przez przyrodę.
 • „Wycieczka”, reż. Bar­tosz Kruhlik
  Historia 13-​letniej Asi, która uczy się od dziadka jazdy na skuterze.

Międzynarodowy Festiwal Fil­mów Dokumen­tal­nych Zagreb­Dox roz­pocz­nie się 27 lutego i potrwa do 6 marca. Więcej na: www​.zagreb​dox​.net.

 

Źródło informacji: www.polishdocs.pl.

31.01.2011