Pomoc socjalna dla twórców i artystów z FPK

Przypominamy o możliwości ubiegania się o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury. Wsparcie to mogą uzyskać twórcy i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Aby ubiegać się o pomoc socjalną należy czytelnie wypełnić „Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury” oraz dołączyć wymagane załączniki wskazane we wniosku. Wnioski można składać w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dowolnym terminie przez cały rok. Pomoc socjalna ma charakter jednorazowej wypłaty środków.

Okoliczności uprawniające do zwolnienia przyznanej pomocy socjalnej z podatku dochodowego to: indywidualne zdarzenie losowe, klęska żywiołowa, długotrwała choroba. Przez „indywidualne zdarzenie losowe” należy rozumieć wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidziane, niemożliwe do uniknięcia. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane działaniem sił przyrody. Natomiast przez „długotrwałą chorobę” należy rozumieć chorobę wymagającą długotrwałego leczenia (w sposób stały lub przez długi okres), w tym chorobę określaną z medycznego punktu widzenia jako przewlekłą.

Szczegóły dotyczące składania wniosku, wymagane dane oraz materiały do pobrania znajdują się na stronie MKiDN.

14.03.2020