Raporty PwC. Wsparcie podatkowe produkcji filmowej w Polsce

Raport „Wsparcie podatkowe produkcji filmowej w Polsce”

„Światowa branża filmowa poszukuje najbardziej korzystnych finansowo miejsc do produkcji. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie kraje europejskie przyciągają zagraniczne filmy wysokobudżetowe za pomocą systemów zachęt i wsparcia dla zagranicznych producentów. W efekcie Unia Europejska stała się drugim pod względem wielkości rynkiem filmowym na świecie. W większości krajów UE istnieją już zachęty finansowe, które wspierają produkcję filmową. Między innymi Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Rumunia, Węgry, Włochy i Wielka Brytania pobudzają produkcję na podstawie systemu podatkowego oraz mechanizmów pozapodatkowych. W Polsce, choć produkcja filmowa cieszy się wsparciem finansowym udzielanym w trybie dotacji, przede wszystkim przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF), nie ma żadnych zachęt finansowych wspomagających konkurencyjność na trudnym europejskim rynku.

Ten raport ma rozpocząć dyskusję nad zmianą regulacji podatkowych oraz przeanalizować inne instrumenty, które równolegle mogłyby się przyczynić do zwiększenia produkcji kinematograficznej w Polsce. Zawiera także propozycje zmian i ocenę skutków wprowadzenia w kraju nowych mechanizmów ułatwiających finansowanie produkcji audiowizualnej, opartych przede wszystkim na systemie podatkowym.

Założenia raportu zostały skonsultowane z osobami i instytucjami zainteresowanymi funkcjonowaniem zachęt podatkowych w produkcji kinematograficznej, a wiele uzyskanych danych zostało potwierdzonych przez najważniejsze podmioty branży filmowej.” (Fragment Executive summary)

Do pobrania:

* * * 

Raport „Dlaczego warto wspierać przemysł produkcji audiowizualnej?”

„Raport PwC Entertainment and Media Outlook prognozuje wzrost przychodów globalnego rynku rozrywki o 3,6 proc. rocznie w okresie od 2013 do 2017 r.

Po dziesięciu latach działalności Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) możemy stwierdzić, że obecny system, którego celem było wsparcie kinematografii narodowej oraz zwiększenie liczby i jakości polskich filmów, odegrał swoją rolę. Jednak ważnym trendem w przemysłach audiowizualnych jest dziś umiędzynarodowienie projektów i koprodukcje, więc dotychczasowy polski model pobudzania wzrostu przemysłu filmowego poprzez system dotacji z danin publicznych nie wystarcza. I choć na świecie branża audiowizualna stabilnie rośnie, a zagraniczni producenci filmowi poszukują miejsc, w których realizowanie projektów jest najbardziej korzystne, przegrywamy globalny wyścig o udział w międzynarodowych produkcjach.” (Fragment Executive summary)

Do pobrania:

05.05.2015