Rusza III Konkurs na wspieranie produkcji filmowej ze środków Podkarpackiego RFF

Do 13 maja trwa nabór na III Konkurs na wspieranie produkcji filmowej ze środków Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego.

Podkarpacka Komisja Filmowa zaprasza producentów do udziału w konkursie na wspieranie produkcji filmowej. Środki Funduszu pochodzą z dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego. Operatorem Funduszu będzie Podkarpacka Komisja Filmowa, działająca w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. W wyniku rozstrzygniętego konkursu Wojewódzki Dom Kultury stanie się koproducentem wyłonionych produkcji.

Budżet Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego na rok 2019 wynosi 500 tys. złotych brutto.

Celem Konkursu jest wspieranie produkcji filmowych związanych z Województwem Podkarpackim. Zrealizowane filmy i seriale mają się przyczynić do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest powiązanie produkcji z Województwem Podkarpackim poprzez m.in. tematykę, twórców (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających w regionie), a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu. Minimum 100% równowartości wkładu koprodukcyjnego netto, finansowanego z Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, musi być wydatkowane na terenie Województwa Podkarpackiego.

Wnioski na wspieranie produkcji filmowej w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej (co najmniej rok przed datą ogłoszenia konkursu), który zamierza zrealizować produkcję filmową związaną z Województwem Podkarpackim.

Warunki udziału określone są w Regulaminie konkursu na wspieranie produkcji filmowej w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego.

Regulamin i inne wzory dokumentów (wniosek aplikacyjny, istotne postanowienia umowy) dostępne są na stronie internetowej www.podkarpackiefilm.pl,  w zakładce fundusze/Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy 2019.

Termin przyjmowania wniosków upływa 13 maja 2019.

Za termin złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w wersji papierowej.

Wnioski należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Wnioski do Funduszu, sporządzone w języku polskim według aktualnego wzoru wraz z obowiązującymi  załącznikami, należy złożyć w sekretariacie siedziby Instytucji, przy ul. Okrzei 7 w Rzeszowie, do dnia 13 maja 2019. Wniosek powinien być złożony w 1 egzemplarzu (1 oryginał Wniosku wraz z Załącznikami) dla filmów/seriali fabularnych, animowanych i dokumentalnych.

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres: office@podkarpackiefilm.pl lub dostarczyć na płycie CD/DVD, w terminie do dnia 13 maja 2019.

Wszelkie pytania związane z Konkursem można kierować na adres: Agnieszka Gonciarz – specjalista ds. funduszu filmowego tel. 697 402 587 – e-mail: a.gonciarz@podkarpackiefilm.pl lub office@podkarpackiefilm.pl

Instytucja zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania konkursowego lub odwołania konkursu.

Informacja prasowa


17.04.2019