Ruszył nabór na ESoDoc 2012

Ruszył nabór projek­tów fil­mów dokumen­tal­nych do programu ESoDoc 2012  - European Social Documen­tary, którego głów­nym celem jest umoż­liwienie współ­działania

dokumen­talistów i profesjonalistów w dziedzinie nowych mediów.

Warsztaty dla dokumentalistów – nabór do 2 marca

Program ESoDoc jest skierowany do twór­ców fil­mów dokumen­tal­nych oraz nowych mediów, a także pracow­ników organizacji pozarządowych związanych z dziedziną filmu, zain­teresowanych roz­wijaniem mul­timedial­nych i cros­smediowych projek­tów dokumen­tal­nych, których tematyka nawiązuje do praw człowieka oraz ochrony środowiska.

Trzy sesje z profesjonalistami

ESoDoc oferuje trzy sesje (każda trwająca tydzień) w ciągu około 6 miesięcy. Pod­czas sesji uczest­nicy będą mieli okazję odkryć naj­now­sze strategie produk­cji tzw. spo­łecz­nych dokumen­tów, a także roz­wijać własny projekt multimedialny/​crossmediowy pod okiem doświad­czonych tutorów: Kateriny Cizek (the National Film Board of Canada) oraz Sabine Bubeck-​Paaz (ARTE). Ponadto ESoDoc organizuje pit­ching, w trak­cie którego uczest­nicy zaprezen­tują swoje projekty przed gronem redak­torów zamawiających, oraz trzy­dniowy kurs poświęcony produk­cji filmu, z naciskiem na operowanie kamerą i wykorzystaniem stron www.

 

Zgłoszenia należy prze­syłać do 2 marca 2012 roku.

 

Więcej na www​.esodoc​.eu.

 

Źródło informacji: www.polishdocs.pl.

19.12.2011