Sejm uchwalił ustawę o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

9 listopada Sejm uchwalił ustawę o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Ustawa została skierowana do prac w Senacie. Przewidywany termin wejścia ustawy w życie to pierwszy kwartał 2019 roku.

Ustawa wprowadza mechanizm zachęt finansowych do produkcji filmów i seriali – fabularnych, dokumentalnych lub animowanych, które promują polski lub europejski dorobek kulturowy. Jej celem jest kompleksowy rozwój polskiego przemysłu audiowizualnego oraz rozwój kultury i promocja polskiego dziedzictwa kulturowego na świecie. Za realizację ustawy będzie odpowiadał Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Projekt ustawy zakłada, że bezpośrednimi beneficjentami nowego mechanizmu wsparcia finansowego będą producenci, koproducenci lub przedsiębiorcy wykonujący usługi na rzecz produkcji utworów audiowizualnych, którzy ponoszą koszty realizacji produkcji filmów i seriali w Polsce. Poszczególnym produkcjom będzie przyznawane wsparcie finansowe  w wysokości 30% polskich kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego przyznanego na jedną produkcję audiowizualną nie będzie mogła przekraczać 15 mln zł, a maksymalna wysokość łącznego wsparcia finansowego przyznanego jednemu przedsiębiorcy w roku kalendarzowym nie będzie mogła przekraczać 20 mln zł.

Realizacja ustawy zostanie powierzona Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej. Koncepcja działania PISF w obszarze realizacji ustawy jest oparta na najlepszych wzorach z innych państw UE oraz z USA, w których od wielu lat istnieją podobne instytucje. Środki na wsparcie finansowe będą przekazywane do PISF z budżetu państwa. Zakłada się, że roczny budżet PISF związany z realizacją projektowanej ustawy będzie wynosić ok. 200 mln złotych. Do zadań PISF należeć będzie przede wszystkim przyznawanie, wypłata i rozliczanie wsparcia finansowego produkcji audiowizualnej w formie refundacji części polskich kosztów kwalifikowalnych. Ponadto do zadań PISF zaliczono gromadzenie i analizowanie danych dotyczących rynku audiowizualnego, jak również promocję polskiego sektora audiowizualnego oraz Polski jako miejsca realizacji produkcji filmowych w celu przyciągania zagranicznych producentów i inwestorów.

Procedura przyznawania, wypłaty i rozliczania wsparcia finansowego została uproszczona i będzie realizowana w etapach, których czas trwania został zredukowany do minimum. Niezbędnym elementem oceny produkcji audiowizualnych przed przyznaniem wsparcia będzie przeprowadzenie testu kulturowego zawierającego zestaw kryteriów i odpowiadającej im odpowiednio punktacji. Test będzie elementem wniosku, który rozpatruje PISF. Głównym celem testu jest zidentyfikowanie przesłanek kulturowych związanych z produkcją audiowizualną oraz ocena wpływu produkcji audiowizualnej na rozwój polskiego sektora audiowizualnego. W tym kontekście brane będą pod uwagę kryteria wskazujące na: wykorzystanie w utworze audiowizualnym polskiego lub europejskiego dorobku kulturowego; lokalizację akcji utworu audiowizualnego na terytorium Polski; realizację utworu audiowizualnego na terytorium Polski; udział w produkcji audiowizualnej polskich twórców i innych podmiotów oraz udział polskiej infrastruktury filmowej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, PISF będzie zawierać umowę o wsparcie finansowe. Po zawarciu umowy środki pieniężne przeznaczone na wypłatę wynikającego z niej wsparcia finansowego Instytut przekazywał będzie na powierniczy rachunek bankowy. Beneficjent będzie jednak mógł podjąć zgromadzone na rachunku powierniczym środki dopiero po przedstawieniu i weryfikacji raportu końcowego z produkcji audiowizualnej.

Źródło: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/sejm-uchwalil-ustawe-o-finansowym-wspieraniu-produkcji-audiowizualnej-8963.php


09.11.2018