Spotkanie PISF z przedstawicielami kin

Przybliżenie wymogów Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 31 stycznia br. w sprawie przekazywania danych Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej przez podmioty prowadzące kino oraz omówienie sposobu uzupełniania formularzy – to główne tematy spotkania, które odbyło się 27 lutego br. w warszawskim kinie Kultura. Zespół wdrażający w PISF zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o kinematografii odpowiadał na pytania przedstawicieli polskich kin.

Spotkanie od strony merytorycznej prowadził Stanisław Wojtera, kierownik Działu Rozwoju, natomiast wiedzą ze strony technicznej wspierał go Grzegorz Zajączkowski, Lider Cyfryzacji Komisji Europejskiej. Interpretacją zagadnień z zakresu finansowo-księgowego oraz prawnego służyły: Małgorzata Gąska, główna księgowa oraz Sławomira Niewiadomska, radca prawny.

Na początku spotkania przedstawiciel PISF zapewnił, iż w okresie początkowym, w granicach obowiązujących przepisów prawa przepisów ustawowych,  PISF będzie podchodził z życzliwością i wyrozumiałością do wypełnianych raportów, których obowiązek przekazywania został wprowadzony w drodze ostatniej nowelizacji ustawy.

Raporty i terminy przekazywania danych

Podczas spotkania zaprezentowano wzory raportów oraz objaśniono ustawowe terminy przekazywania danych.

Dzienne dane o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu są przekazywane dwa razy w tygodniu:

  • za weekend (piątek, sobota, niedziela) – w pierwszym dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy, następującym po każdej niedzieli;
  • za tydzień (poniedziałek, wtorek, środę i czwartek) – w dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy, poprzedzającym każdą sobotę.

Miesięczne dane o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie są przekazywane w pierwszym dniu miesiąca, który nie jest dniem wolnym od pracy, następującym po miesiącu, którego dotyczą.

Sposób przekazywania danych

Omówiono też sposób przekazywania Instytutowi danych.

Podpisane elektronicznie dane w formacie określonym w Rozporządzeniu należy przekazywać mailowo na adres boxoffice@pisf.pl. Jeżeli plik okaże się za duży do przesłania pocztą elektroniczną, prosimy o informację na adres infoboxoffice@pisf.pl w celu przekazania rozwiązania.

Podpis elektroniczny, profil zaufany

Wyjaśniono również i uregulowano kwestie uwiarygodnienia wysyłanych danych podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Podpisanie elektroniczne przekazywanego formularza jest obowiązkowe. Stronę, która była prezentowana na spotkaniu, a poprzez którą można bezpiecznie podpisać dokument nie posiadając profilu zaufanego można znaleźć tutaj.

Raportowanie zestawów filmów krótkometrażowych

Poruszono też kwestie raportowania zestawów filmów krótkometrażowych.

Zestawy krótkich filmów oraz bajek kino może zaraportować jako jeden seans pod takim tytułem/hasłem, pod jakim widniał w repertuarze kina.

Przedstawiciele kin chcą wydłużenia terminu przekazywania danych

Przedstawiciele kin wnioskowali o rozpoczęcie konsultacji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wydłużenia terminu przekazywania danych miesięcznych o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie, tj. do 7 pierwszych dni miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczą  (w obecnym brzmieniu ustawy o kinematografii jest to 1 dzień miesiąca).

Nadawanie identyfikatorów filmowych

Na koniec spotkania zaprezentowany został system boxoffice.gov.pl służący do nadawania identyfikatorów filmowych, który w przyszłości może ułatwić raportowanie z kin. Więcej informacji na temat nadawania identyfikatorów filmowych

Podstawy prawne

Nowelizacja ustawy o kinematografii z 11 stycznia br. nakłada na podmioty prowadzące kina powinność przekazywania do PISF dziennych danych o liczbie widzów i sprzedanych biletów (wraz z uwzględnieniem ulg) oraz miesięczne dane o przychodach z tytułu wyświetlanych reklam:

Art. 19a. 1. Podmiot prowadzący kino przekazuje Instytutowi:

  1. dzienne dane o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu;
  2. miesięczne dane o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie.”

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 31 stycznia 2020 r. (ogłoszone 18 lutego 2020 r.) określa sposób oraz format przekazywania tych danych od 4 marca br.:

„§ 2. Dane, o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy, przekazuje się w formacie JSON, XML, CSV lub XLS/XLSX i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.”

24.03.2020