Szkolenie Eurodoc dla dokumentalistów - nabór

Do 7 listopada można prze­syłać zgłoszenia do udziału w kolej­nym cyklu szkoleń Eurodoc, poświęconych produk­cji fil­mów dokumentalnych.

Szkolenie dla producentów

 

Eurodoc to program szkoleniowy skierowany do europej­skich producen­tów fil­mów dokumentalnych. Ideą Eurodoc jest przede wszyst­kim doskonalenie projek­tów dokumen­tal­nych o międzynarodowym poten­cjale i roz­wijanie współ­pracy pomiędzy producen­tami z całej Europy.

 

Jak wyprodukować film dokumentalny?

 

Szkolenia Eurodoc poświęcone są róż­nym aspek­tom preproduk­cji, produk­cji oraz post­produk­cji filmu dokumen­tal­nego, w tym: przy­gotowanie projektu fil­mowego, praca nad develop­men­tem i scenariuszem, budżet, prawa autor­skie, tworzenie trailera, wykorzystywanie fun­duszy wspierających dofinan­sowanie, planowanie koproduk­cji międzynarodowej, promocja, dys­trybucja.

Program Eurodoc 2012 podzielony jest na trzy sesje szkoleniowe:

  • Develop­ment (marzec 2012, Bel­gia)
  • Budżet, koproduk­cja, przy­gotowanie projektu do prezen­tacji (czer­wiec 2012, Niemcy)
  • Pit­ching, case study oraz spo­tkania z redak­torami zamawiającymi (wrzesień 2012, Fran­cja)

For­mularz aplikacyjny znaj­duje się na stronie www.eurodoc-net.com.

Ter­min zgłoszeń mija 7 listopada.

Kontakt: Marie-Sophie Decout - eurodoc@​wanadoo.​fr.

Źródło informacji: www.polishdocs.pl.

11.10.2011