VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

Nabór zgłoszeń na VIII Dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej (VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy) został przedłużony do 28 lutego 2014. 

Kryteria konkursu

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu i jego tematykę, udział w jego realizacji twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim. Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Warunki konkursu określa „Regulamin dolnośląskiego konkursu na wspieranie produkcji filmowej”, który jest załącznikiem do tego ogłoszenia. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2014 roku.

Termin zgłoszeń

Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2014 o godzinie 15. UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film przy ulicy Piłsudskiego 64a (Dolnośląskie Centrum Filmowe, III piętro) we Wrocławiu.

 

W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony. Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących konkursu jest
Rafał Bubnicki, tel. 071/79 379 72 w godzinach 10.00 – 16.00 lub e-mail: rbubnicki@wroclawfilmcommission.pl.

 

Regulamin konkursu oraz inne materiały potrzebne do złożenia wniosku znajdują się na stronach:
www.wroclawfilmcommission.pl oraz www.odra-film.wroc.pl.

 

Informacja prasowa

14.02.2014