"Wol­ność jak płomień" na zagranicznych festiwalach

Spo­śród kil­kudziesięciu tysięcy fil­mów zgłoszonych na Los Angeles Cinema Festival of Hol­lywood na liście zwycięz­ców znalazł się pol­ski tytuł - „Wol­ność jak płomień” w reżyserii Iwony Sadow­skiej. Dokument ten miał pol­ską premierę 22 stycz­nia w war­szaw­skim kinie Kultura.

 

Los Angeles Cinema Festival of Hol­lywood, promujący filmy twór­ców nie­zależ­nych, przy­znaje co kilka miesięcy nagrody w 9 kategoriach, z których dwie poświęcone są fil­mowi dokumen­tal­nemu. Ostat­nie roz­danie nagród miało miej­sce w listopadzie. Drugie miej­sce wśród fil­mów wyróż­nionych w kategorii dokumentu peł­nometrażowego  -  w for­mie Award of Merit  -  zajął pol­ski film o Stanie Borysie pt. „Wol­ność jak płomień” w reżyserii Iwony Sadow­skiej. Dokumen­talistka jest pierw­szą kobietą w Pol­sce, która otrzymała ten zaszczyt.

 

Bohaterem filmu jest Stan Borys  -  legen­darna gwiazda pol­skiej piosenki, która mówi o swojej filozofii życia,  o wol­no­ści w sztuce, w piosence, w poezji. W fil­mie m. in. występują: Katarzyna Grochola, Karol Stras­bur­ger, Emilian Kamiń­ski, Woj­ciech Fibak, Mar­cin Daniec, Marek Siudym.

 

Premierowy pokaz filmu „Wol­ność jak płomień” odbył się 22 stycz­nia w Kinie Kul­tura w War­szawie.

 

Warto dodać, że dokument Iwony Sadow­skiej zostanie pokazany na kilku tegorocz­nych festiwalach fil­mowych za granicą, m.in.: na Los Angeles Women’s Inter­national Film Festival, hol­lywoodz­kim Famewalk Inter­national Film Festival, San Fran­cisco Inter­national Film Festival, Can­nes Indepen­dent Film Festival oraz Edin­burgh Inter­national Film Festival.

 

Źródło informacji: www.polishdocs.pl.

25.01.2011