Wsparcie dla cyfryzacji kina europejskiego

Program Media ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie procesu cyfryzacji europejskich kin.

W ramach wsparcia Programu Media właściciele kin mogą liczyć na pokrycie kosztów dodatkowych powiązanych z nabyciem projektorów cyfrowych spełniających wymogi bezpieczeństwa treści na potrzeby Digital Cinema Initiative (DCI), przeznaczonych do instalacji w kinie spełniającym wszystkie kryteria kwalifikowalności.

 

Wnioski o wsparcie można kierować tylko w odniesieniu do jednego projektora na jeden ekran i maksymalnie trzech ekranów na jedno kino.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się kina, które wykażą, że co najmniej 50% filmów wyświetlonych przez nie w 2010 roku stanowiły filmy europejskie, w tym co najmniej 30% zagraniczne filmy europejskie.

 

Przyznawany wkład finansowy jest dotacją i ma postać kwoty ryczałtowej w maksymalnej wysokości 20 000 euro na ekran. Dotacja ta obejmuje wszelkie koszty związane z cyfryzacją kin europejskich, z wyłączeniem kosztów projektorów cyfrowych i serwera. Projektor cyfrowy musi zostać zakupiony pomiędzy datą złożenia wniosku a dniem 30 czerwca 2013 roku.

 

Budżet Programu Media na rok 2011 przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 2 miliony euro. W jego ramach wsparcie finansowe otrzyma 100 sal kinowych w Europie.

 

Wnioski muszą zostać wysłane do dnia 15 września 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na poniższy adres:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym, należycie podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania prawnych zobowiązań w imieniu organizacji składającej wniosek.

 

Na kopercie należy umieścić w widoczny sposób następujący napis: MEDIA programme – Distribution EACEA/19/11 – Digitisation of cinemas.

 

Wnioski nadesłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną odrzucone.

 

Więcej informacji, przewodnik do wezwania oraz wniosek znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/exhibit/schemes/digitisation/index_en.htm

 

Wersja polska dostępna jest na stronie:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0015:0018:PL:PDF

 

Źródło: Media Desk Polska

04.07.2011