Wyniki sesji 3/2013. Animacja

Publikujemy wyniki sesji 2/2013 w Programie operacyjnym „Produkcja filmowa”. W dziale Dotacje dostępne są wyniki dla priorytetu 5: Produkcja filmów animowanych. Poniżej list dyrektor PISF Agnieszki Odorowicz.

 

Szanowni Państwo,

 

To drugi rok, w którym obowiązuje nowy system oceny eksperckiej wniosków składanych do Programu Operacyjnego „Produkcja Filmowa”. Zainicjowane w 2011 roku przez PISF konsultacje środowiskowe zaowocowały przyjęciem dwuetapowego modelu selekcji, który ma umożliwić wybór najbardziej obiecujących projektów filmowych. W jego prace, jako liderzy stałych komisji eksperckich, zaangażowali się doświadczeni twórcy reprezentujący różne pokolenia filmowe, którzy rozumieją współczesne kino i cieszą się zaufaniem oraz szacunkiem wśród filmowców.

 

W pierwszym etapie oceny eksperckiej komisje stałe wyselekcjonowały najbardziej interesujące projekty do dalszej oceny. W drugim etapie liderzy komisji przeczytali wszystkie rekomendowane projekty. Współdecydując o dofinansowaniu tych najlepszych i ustalając kwoty przyznanego dofinansowania, wybierali te, które ich zdaniem zasługują na zaangażowanie Instytutu w pierwszej kolejności.

 

W selekcji w II etapie brało udział 16 projektów filmów animowanych. Izabela Plucińska, Marek Skrobecki i Witold Giersz podjęli decyzje o dofinansowaniu ośmiu z nich na łączną kwotę ponad 7,2 mln zł. Trzy projekty skierowali do następnej sesji, a jeden został przesunięty do developmentu. Projekt „Wieża” w reżyserii Agaty Grządek i Matsa Grorud’a otrzyma dofinansowanie w wysokości 500 000 zł z puli dyrektor PISF.

 

Chcę podkreślić, że podczas posiedzenia liderzy przedyskutowali wnikliwie każdy scenariusz, ocenili potencjał artystyczny wszystkich projektów, zapoznali się z osiągnięciami reżyserów i wiarygodnością finansową przedłożonych kosztorysów i źródeł finansowania. Rekomendowane przez nich projekty wybrali w drodze dyskusji i głosowania. Jego wyniki są dostępne dla autorów ocenianych wniosków.

 

Wszystkim liderom komisji eksperckich w priorytecie „Produkcja filmów animowanych” dziękuję za kierowanie pracami ekspertów podczas trzech sesji 2013 roku oraz odpowiedzialność i osobiste zaangażowanie w proces oceny projektów filmowych składanych do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dziękuję również wszystkim ekspertom Instytutu oceniającym projekty filmowe za poświęcony czas i gotowość włączenia się w prace komisji.

 

Gratuluję autorom projektów, które otrzymały pozytywne decyzje finansowe. Wierzę, że producenci i reżyserzy filmów zrobią wszystko co możliwe, aby powstały interesujące, oryginalne i udane filmy. Producentom, którzy nie otrzymali deklaracji wsparcia PISF życzę sukcesów w pozyskaniu środków z innych źródeł. Odwołania od decyzji będą przyjmowane przez Instytut w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2013 roku. Na ich rozpatrzenie dyrektor PISF dysponuje kwotą ok. 900 tys. zł.

 

Agnieszka Odorowicz

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

21.10.2013