Wyniki sesji 3/2013. Dokument

Publikujemy wyniki sesji 2/2013 w Programie operacyjnym „Produkcja filmowa”. W dziale Dotacje dostępne są wyniki dla priorytetu 4: Produkcja filmów dokumentalnych. Poniżej list dyrektor PISF Agnieszki Odorowicz.

 

Szanowni Państwo,

 

To drugi rok, w którym obowiązuje nowy system oceny eksperckiej wniosków składanych do Programu Operacyjnego „Produkcja Filmowa”. Zainicjowane w 2011 roku przez PISF konsultacje środowiskowe zaowocowały przyjęciem dwuetapowego modelu selekcji, który ma umożliwić wybór najbardziej obiecujących projektów filmowych. W jego prace, jako liderzy stałych komisji eksperckich, zaangażowali się doświadczeni twórcy reprezentujący różne pokolenia filmowe, którzy rozumieją współczesne kino i cieszą się zaufaniem oraz szacunkiem wśród filmowców.

 

W pierwszym etapie oceny eksperckiej komisje stałe wyselekcjonowały najbardziej interesujące projekty do dalszej oceny. W drugim etapie liderzy komisji przeczytali wszystkie rekomendowane projekty. Współdecydując o dofinansowaniu tych najlepszych i ustalając kwoty przyznanego dofinansowania, wybierali te, które ich zdaniem zasługują na zaangażowanie Instytutu w pierwszej kolejności.

 

W selekcji w II etapie brały udział 24 projekty filmów dokumentalnych. Lidia Duda, Marcel Łoziński, Wojciech Staroń, Jerzy Śladkowski i Tomasz Wolski podjęli decyzje o dofinansowaniu trzynastu z nich na łączną kwotę ponad 2,6 mln zł. Dwa projekty skierowali do poprawek, a jeden został wycofany.

 

Chcę podkreślić, że podczas posiedzenia liderzy przedyskutowali wnikliwie każdy scenariusz, ocenili potencjał artystyczny wszystkich projektów, zapoznali się z osiągnięciami reżyserów i wiarygodnością finansową przedłożonych kosztorysów i źródeł finansowania.

 

Rekomendowane przez nich projekty wybrali w drodze dyskusji i głosowania. Jego wyniki są dostępne dla autorów ocenianych wniosków.

 

Wszystkim liderom komisji eksperckich w priorytecie „Produkcja filmów dokumentalnych” dziękuję za kierowanie pracami ekspertów podczas trzech sesji 2013 roku oraz odpowiedzialność i osobiste zaangażowanie w proces oceny projektów filmowych składanych do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dziękuję również wszystkim ekspertom Instytutu oceniającym projekty filmowe za poświęcony czas i gotowość włączenia się w prace komisji.

 

Gratuluję autorom projektów, które otrzymały pozytywne decyzje finansowe. Wierzę, że producenci i reżyserzy filmów zrobią wszystko co możliwe, aby powstały interesujące, oryginalne i udane filmy. Producentom, którzy nie otrzymali deklaracji wsparcia PISF życzę sukcesów w pozyskaniu środków z innych źródeł. Odwołania od decyzji będą przyjmowane przez Instytut w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2013 roku. Na ich rozpatrzenie dyrektor PISF dysponuje kwotą 700 tys. zł. Kwota ta może się zwiększyć do grudnia 2013 r.

 

Agnieszka Odorowicz

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

23.10.2013