Wyniki sesji 3/2014. Dokument

Publikujemy wyniki sesji 3/2014 w Programie operacyjnym „Produkcja filmowa”. W dziale Dotacje dostępne są wyniki dla priorytetu 4: Produkcja filmów dokumentalnych. Poniżej list dyrektor PISF Agnieszki Odorowicz.

 

Szanowni Państwo,

 

To trzeci rok, w którym obowiązuje nowy system oceny eksperckiej wniosków składanych do Programu Operacyjnego „Produkcja Filmowa”. Zainicjowane w 2011 roku przez PISF konsultacje środowiskowe zaowocowały przyjęciem dwuetapowego modelu selekcji, który ma umożliwić wybór najbardziej obiecujących projektów filmowych. W jego prace, jako liderzy stałych komisji eksperckich, zaangażowali się doświadczeni twórcy reprezentujący różne pokolenia filmowe, którzy rozumieją współczesne kino i cieszą się zaufaniem oraz szacunkiem wśród filmowców.

 

W pierwszym etapie oceny eksperckiej komisje stałe wyselekcjonowały najbardziej interesujące projekty do dalszej oceny. W drugim etapie liderzy komisji przeczytali wszystkie rekomendowane projekty. Współdecydując o ich dofinansowaniu i ustalając kwoty przyznanego dofinansowania, wybierali te, które ich zdaniem zasługują na zaangażowanie Instytutu w pierwszej kolejności.

 

W II etapie znalazło się 30 projektów filmów dokumentalnych. Beata Dzianowicz, Maria Zmarz-Koczanowicz, Paweł Kędzierski, Paweł Łoziński i – w zastępstwie Marcina Koszałki – Tomasz Wolski podjęli decyzję o dofinansowaniu czternastu produkcji, w tym sześciu debiutów i jednego filmu drugiego na łączną kwotę 3 007 600 zł. Pięć projektów skierowali do następnej sesji.

 

Chcę podkreślić, że podczas posiedzenia liderzy przedyskutowali wnikliwie każdy scenariusz, ocenili potencjał artystyczny wszystkich projektów, zapoznali się z osiągnięciami reżyserów i wiarygodnością finansową przedłożonych kosztorysów i źródeł finansowania. Rekomendowane przez nich projekty wybrali w drodze wielogodzinnej dyskusji i głosowania. Każdy producent ma dostęp do karty oceny projektu w PISF.

 

Publikacja wyników dotyczy wyłącznie tych projektów, które otrzymały wysoką ocenę ekspertów i dofinansowanie, zostały skierowane do poprawek lub do rozpatrzenia w następnej sesji, bądź otrzymały listy intencyjne. Ze względu na fakt, iż system oceny eksperckiej w PISF ma charakter selekcji pozytywnej, publikacja nie zawiera projektów, które zostały ocenione negatywnie i nie otrzymały dofinansowania. Taki tryb informowania opinii publicznej o projektach służy nieprzekreślaniu szans producenta na pozyskanie finansowania z rynku lub innych źródeł na realizację projektów, które nie otrzymały dofinansowania PISF.

 

Wszystkim liderom komisji eksperckich w priorytecie „Produkcja filmów dokumentalnych” dziękuję za kierowanie pracami ekspertów podczas trzech sesji 2014 roku oraz odpowiedzialność i osobiste zaangażowanie w proces oceny projektów filmowych składanych do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dziękuję również wszystkim ekspertom Instytutu oceniającym projekty filmowe za poświęcony czas i gotowość włączenia się w prace komisji.

 

Gratuluję autorom projektów, które otrzymały pozytywne decyzje finansowe. Wierzę, że producenci

i reżyserzy filmów zrobią wszystko, co możliwe, aby powstały interesujące, oryginalne i udane filmy. Producentom, którzy nie otrzymali deklaracji wsparcia PISF życzę sukcesów w pozyskaniu środków z innych źródeł. Odwołania od decyzji w sesji 3/2014 będą przyjmowane przez Instytut w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2014 roku. Przewiduje się, że na ich rozpatrzenie dyrektor PISF będzie dysponowała kwotą 900 tys. zł.

 

Agnieszka Odorowicz

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

10.10.2014