11 lutego wchodzi w życie ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej została opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 stycznia 2019 roku i po miesiącu wejdzie w życie.

Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw

Ustawę z dnia 9 listopada 2018 roku o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej – tekst pierwotny można znaleźć tutaj: www.infor.pl. Ustawa wejdzie w życie 11 lutego 2019 roku. 

30% cash rebate czy zwrot części poniesionych na produkcję kosztów będzie dostępny dla producentów filmów fabularnych, animowanych, dokumentalnych oraz seriali TV. Operatorem zachęt będzie Polski Instytut Sztuki Filmowej. Głównym celem wprowadzenia zachęt jest kompleksowy rozwój polskiego przemysłu audiowizualnego oraz rozwój kultury i promocja polskiego dziedzictwa kulturowego na świecie.

Beneficjenci

Bezpośrednimi beneficjentami nowego mechanizmu wsparcia finansowego będą producenci, koproducenci lub przedsiębiorcy wykonujący usługi na rzecz produkcji utworów audiowizualnych, którzy ponoszą koszty realizacji produkcji filmów i seriali w Polsce. Poszczególnym produkcjom będzie przyznawane wsparcie finansowe  w wysokości 30% polskich kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego przyznanego na jedną produkcję audiowizualną nie będzie mogła przekraczać 15 milionów złotych, a maksymalna wysokość łącznego wsparcia finansowego przyznanego jednemu przedsiębiorcy w roku kalendarzowym nie będzie mogła przekraczać 20 milionów złotych. Roczny budżet przeznaczony na zachęty finansowe będzie wynosić ok. 200 mln złotych, z czego w myśl ustawy minimum 10% musi zostać przeznaczone na wsparcie produkcji animowanych. Promocją systemu zachęt oraz polskiej branży filmowej będzie zajmować się Film Commission Poland, które od jesieni 2018 roku funkcjonuje w strukturach Instytutu.

Zasady działania

Operatorem systemu zachęt będzie Polski Instytut Sztuki Filmowej. Do zadań Instytutu należeć będzie przede wszystkim przyznawanie, wypłata i rozliczanie wsparcia finansowego produkcji audiowizualnej w formie refundacji części polskich kosztów kwalifikowalnych. Obowiązywać będą proste procedury realizowane w etapach o zredukowanym do minimum czasie trwania.

Niezbędnym elementem do złożenia wniosku o wsparcie będzie przeprowadzenie kwalifikującego testu kulturowego zawierającego zestaw kryteriów i odpowiadającej im odpowiednio punktacji. Głównym celem testu jest zidentyfikowanie przesłanek kulturowych związanych z produkcją audiowizualną oraz ocena wpływu produkcji audiowizualnej na rozwój polskiego sektora audiowizualnego. W tym kontekście brane będą pod uwagę kryteria wskazujące na: wykorzystanie w utworze audiowizualnym polskiego lub europejskiego dorobku kulturowego; lokalizację akcji utworu audiowizualnego na terytorium Polski; realizację utworu audiowizualnego na terytorium Polski; udział w produkcji audiowizualnej polskich twórców i innych podmiotów oraz udział polskiej infrastruktury filmowej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, PISF będzie zawierać umowę o wsparcie finansowe. Po zawarciu umowy środki pieniężne przeznaczone na wypłatę wynikającego z niej wsparcia finansowego Instytut przekazywał będzie na powierniczy rachunek bankowy. Beneficjent będzie mógł podjąć zgromadzone na rachunku powierniczym środki dopiero po przedstawieniu i pozytywnej weryfikacji raportu końcowego z produkcji audiowizualnej.

Główne elementy funkcjonowania system zachęt finansowych w Polsce

30% CASH REBATE W POLSCE W PIGUŁCE

 • zwrot 30% polskich kosztów kwalifikowalnych;
 • zwrot dostępny dla filmów fabularnych, animowanych, dokumentalnych oraz seriali TV;
 • zwrot dostępny dla produkcji polskich oraz międzynarodowych koprodukcji i serwisów;
 • obowiązuje kulturowy test kwalifikacyjny;
 • obowiązują progi minimalnych wydatków (wysokość progów zostanie zdefiniowana w rozporządzeniu MKiDN);
 • roczny budżet na zachęty – do 200 milionów złotych;
 • obowiązują limity na projekt (15 milionów złotych) i wnioskodawcę (20 milionów złotych w roku kalendarzowym);
 • wymagany polski partner lub rejestracja firmy wnioskodawcy w Polsce;
 • wnioski są rozpatrywane w kolejności złożenia aż do wyczerpania puli na dany rok (first come, first served);
 • co najmniej 10% z rocznego budżetu będzie przeznaczone na wsparcie produkcji animowanych;
 • operatorem systemu zachęt jest Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Składając wniosek o zwrot kosztów kwalifikowalnych:

 • należy mieć potwierdzone finansowanie co najmniej 75% projektu;
 • wnioski można składać najwcześniej na 6 miesięcy a najpóźniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem prac kwalifikujących się do zwrotu kosztów;
 • tylko wydatki poniesione po złożeniu wniosku kwalifikują się do zwrotu kosztów;
 • na ocenę wniosku PISF ma 28 dni kalendarzowych;
 • opłata za złożenie wniosku to 0.05% szacowanej sumy wsparcia, ale nie więcej niż 1000 złotych;
 • przed złożeniem wniosku istnieje możliwość pozyskania nieobowiązkowego certyfikatu poświadczającego, że projekt kwalifikuje się do uzyskania zwrotu części kosztów kwalifikowalnych w Polsce, certyfikat ten nie gwarantuje środków, jest wydawany w ciągu maksymalnie 28 dni od złożenia zapytania oraz jest ważny przez 4 lata.

Uproszczony schemat wnioskowania o zwrot części kosztów

Kontakt:

incentives@pisf.pl, tel. +48 22 42 10 594


11.01.2019