Zgłoś scenariusz do konkursu "Trzy Korony"

Województwo Małopolskie, Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej już po raz trzeci ogłaszają otwarty konkurs na najlepsze scenariusze filmowe filmu fabularnego. Konkurs „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” ma przyczynić się do uaktywnienia środowisk twórczych, docenienia i nagrodzenia oryginalnego sposobu widzenia filmowego Krakowa i Małopolski.

 

Pula nagród w konkursie „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” wynosi 105 tysięcy zł, z czego 60 tysięcy złotych pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego, 30 tysięcy złotych z budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a 15 tysięcy złotych z budżetu Krakowskiego Biura Festiwalowego. Autorzy najlepszych scenariuszy, zgodnie z decyzją Jury, otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 60 tysięcy złotych za zajęcie pierwszego miejsca, 30 tysięcy złotych za zajęcie drugiego miejsca oraz 15 tysięcy złotych za zajęcie trzeciego miejsca.

 

Scenariusze zgłaszane do Konkursu powinny zostać przesłane pocztą na adres: Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Kraków, skr. poczt. nr. 76 w terminie do dnia 30 września (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”. Scenariusze dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie wezmą udziału w Konkursie.

  • Tekst oryginalnego scenariusza powinien zostać sporządzony w języku polskim.
  • Scenariusze należy przesłać w wersji drukowanej (w 3 egzemplarzach na białym papierze w formacie A 4) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD w formacie doc, rtf lub pdf).
  • Wraz ze scenariuszem autorzy załączają oświadczenie, że w przypadku nagrodzenia ich scenariusza i z chwilą odbioru nagrody zobowiązują się do przekazania na rzecz Telewizji Polskiej S.A. pełni majątkowych praw autorskich i pokrewnych, w tym praw zależnych, do scenariusza, który zwyciężył w konkursie, w tym także do realizacji utworu audiowizualnego na jego podstawie. 
  • Scenariusze powinny być opatrzone godłem. W osobnej, zamkniętej kopercie opatrzonej tym samym godłem autor umieszcza swoje imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 5. Na kopercie powinien znajdować się dopisek: Konkurs „Małopolska Nagroda Filmowa”.

Nadesłane scenariusze ocenianie są w dwóch etapach:

  1. Etap I – ocena Komisji Selekcyjnej. Komisja Selekcyjna dokonuje oceny formalno-merytorycznej nadesłanych scenariuszy. Dopuszczone scenariusze Komisja Selekcyjna przekazuje do oceny Jury.
  2. Etap II – ocena Jury. Jury dokonuje ostatecznej oceny scenariuszy, spośród których wybiera jeden zwycięski scenariusz.

W Jury tegorocznej edycji konkursu zasiądą: Jerzy Stuhr (przewodniczący), Filip Bajon, Jerzy Gruza, Jacek Rakowiecki, Krzysztof Miklaszewski, Robert Kalinowski i Borys Lankosz.

 

Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu na scenariusz filmu fabularnego o tematyce związanej z Krakowem i Małopolską – „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” odbyła się w 2008 roku.

 

Informacja prasowa

16.06.2010