Zgłoś się na pitching i targi podczas IDFA

Jed­no z naj­więk­szych wydarzeń w branży filmu dokumen­tal­nego na świecie – Międzynarodowy Festiwal IDFA odbędzie się w tym roku w dniach 14-25 listopada. W ramach IDFA odbędą się targi filmowe Docs for Sale oraz pit­ching The Forum.

Targi filmowe Docs for Sale

Docs for Sale to targi fil­mowe przy­ciągające każ­dego roku dys­trybutorów, producen­tów, organizatorów festiwali czy przed­stawicieli stacji telewizyj­nych z całego świata. Docs for Sale daje nie tylko moż­liwość obej­rzenia dokumen­tów, ale także stanowi prze­strzeń do nawiązania kon­tak­tów z profesjonalistami z międzynarodowej branży filmowej. Ponadto, organizatorzy Docs for Sale umoż­liwiają uczest­nikom tar­gów całoroczny dostęp do inter­netowej bazy filmów.

 

Tegoroczne targi odbędą się w dniach 16-23 listopada. Ter­min nad­syłania zgłoszeń upływa 15 września (zgłoszony film pojawi się w bazie online na początku listopada). Więcej infor­macji na: www​.idfa​.nl.

Pitching dla twórców filmów dokumentalnych

The Forum, pit­ching towarzyszący festiwalowi IDFA, poświęcony jest roz­wijaniu międzynarodowej koproduk­cji fil­mów dokumen­tal­nych. 19-21 listopada odbędą się prezen­tacje projek­tów, wykłady, spo­tkania z profesjonalistami oraz poten­cjal­nymi nabyw­cami projektów. Zgłoszenia projek­tów na pit­ching można wysyłać do 1 września. Więcej informacji na: www​.idfa​.nl.

 

Marta Sikorska

12.07.2012