Zgłoś się na targi East Silver 2011

W tym roku odbędzie się ósma edycja East Silver. Pod tą nazwą kryją się nie tylko targi fil­mowe będące jedną z naj­więk­szych roz­poznawal­nych na arenie międzynarodowej baz kreatyw­nych, pełnometrażowych oraz telewizyj­nych dokumen­tów z Europy Środ­kowej i Wschod­niej, ale rów­nież rozmaite inicjatywy promujące filmy z tego regionu.

 

East Silver to wydarzenie wspierające producen­tów i dys­trybutorów ze Środ­kowej i Wschod­niej Europy. Organizowane pod­czas Międzynarodowego Festiwalu Fil­mów Dokumen­tal­nych w Jih­lavie, East Silver niemal każ­dego roku gości około 350 fil­mów z ponad 29 krajów.

East Silver to targi fil­mowe z otwartą dla szerokiej publicz­no­ści wideoteką online, która jest dostępna dla zarejestrowanych profesjonalistów przez cały rok, oraz obszer­nym drukowanym katalogiem jako niezbęd­nym źródłem infor­macji o naj­now­szych produk­cjach dokumen­tal­nych ze Środ­kowej i Wschod­niej Europy. W ramach East Silver ma miej­sce rów­nież kilka innych inicjatyw:

 

  • East Silver Tv Focus

Celem tego projektu jest zwięk­szenie szansy na trans­misję telewizyjną dokumen­tów z regionu Europy Środkowo-​Wschodniej. Gromadząc kon­kretną wiedzę o czasach trans­misyj­nych oraz o bieżących potrzebach programowych, inicjatorzy tego projektu indywidual­nie wybierają oraz polecają poszczególne dokumenty bez­pośred­nio międzynarodowym stacjom oraz sieciom telewizyj­nym.

 

  • East Silver Caravan

To projekt propagujący kino dokumen­talne z Europy Środ­kowej i Wchod­niej poprzez organizację pokazów fil­mowych na naj­waż­niej­szych festiwalach i tar­gach o skali międzynarodowej, a wśród nich

m. in.: Ber­linale, Hot Docs w Toronto, Visions du Reel w Nyon, Sunny Side of the Doc w La Rochelle, DOKLeip­zig, CPH DOX w Kopen­hadze, IDFA w Amster­damie.

 

  • Silver Eye

Silver Eye to nagroda dla naj­lep­szego dokumentu na tar­gach East Silver, przy­znawana przez komitet selek­cyjny spo­śród 11 tytułów w każ­dej z trzech kategorii: dla filmu krótko-​, śred­nio- i pełnometrażowego. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni pod­czas ceremonii koń­czącej 15. edycję Międzynarodowego Festiwalu Fil­mów Dokumen­tal­nych w Jih­lavie.

 

Warto dodać, że od kilku lat Pol­scy dokumen­tali­ści pojawiają się w czołówce East SIlver. W 2009 roku „Królik po Ber­liń­sku” Bartka Konopki i „Sześć tygo­dni” Mar­cina Janosa Kraw­czyka zdobyły główne nagrody w swoich kategoriach, a „Bocz­nica” Anny Kazejak - wyróż­nienie. Natomiast w roku ubiegłym w kategorii krót­kometrażowych dokumen­tów Silver Eye trafiło do rąk Daniela Zieliń­skiego za film „Takie życie…”, a wyróż­nienia przy­znano „Pracy maszyn” w reżyserii Michała Mądrac­kiego, Macieja Mądrackiego oraz Gil­lesa Lepore’a oraz fil­mowi Arkadiusza Biedrzyc­kiego „Krajobraz nizinny z kołyską”. W kategorii „Długi Metraż” nagrodę główną otrzymał Michał Mar­czak za „Koniec Rosji”.

 

Tegoroczne targi East Silver odbędą się w dniach 25 - 30 paź­dzier­nika.

Ostateczny ter­min zgłoszeń upływa 30 czerwca.

For­mularz zgłoszeniowy znaj­duje się tutaj.

Zgłoszenie automatycz­nie klasyfikuje film do preselek­cji programowej 15. edycji Międzynarodowego Festiwalu Fil­mów Dokumen­tal­nych w Jih­lavie (www​.dokument​-festival​.cz) oraz do preselek­cji Doc Aliance Films (www​.docal​lian​cefilms​.com).

Organizatorzy przyj­mują filmy ukoń­czone, wyprodukowane w latach 2010 - 2011, z angiel­skimi napisami albo lek­torem, wraz ze zwiastunem filmu.

Dwie kopie produk­cyjne dvd oraz ewen­tual­nie dodat­kowe materiały promocyjne albo infor­macje dla prasy należy prze­słać na adres:

 

East Silver
Škol­ská 12
110 00 Prague
Czech Republic

Kon­takt:

Anna Kaslova - East Silver Coor­dinator
info@​eastsilver.​net

 

Więcej na: www​.east​silver​.net.

 

Źródło informacji: www.polishdocs.pl.

29.03.2011