Zgłoś się na targi Sunny Side of the Doc

22. edycja Sunny Side of the Doc  -  międzynarodowych tar­gów fil­mów dokumen­tal­nych - odbędzie się w tym roku w dniach 21-24 czerwca w La Rochelle we Fran­cji. Zgłoszenia, które zostaną wysłane do 15 marca, obej­muje 15 % rabatu.

 

Sunny Side of the Doc  -  jedno z naj­waż­niej­szych europej­skich wydarzeń poświęconych fil­mowi dokumen­tal­nemu - każ­dego roku gości ponad 2 tysiące profesjonalistów z około 50 krajów, w tym co naj­mniej 300 eks­per­tów odpowiedzial­nych za decyzje w dziedzinie sprzedaży i kupna projek­tów fil­mów dokumen­tal­nych.

W ramach Sunny Side of the Doc odbywają się spo­tkania i seminaria z przed­stawicielami wiodących stacji telewizyj­nych na świecie czy międzynarodowymi dys­trybutorami i producen­tami, warsz­taty i panele dys­kusyjne dotyczące naj­now­szych tech­nologii produk­cji fil­mowej oraz jej aspek­tów

finansowych. Sunny Side of the Doc oferuje rów­nież dostęp do wideoteki cyfrowej, zawierającej

naj­lep­sze i naj­śwież­sze obrazy dokumen­talne.

Tegoroczna edycja Sunny Side of the Doc będzie skupiona wokół finan­sowania, dys­trybucji, scenariuszy czy tech­nologii 3D w produk­cji filmu dokumen­tal­nego.

Jed­nym z naj­waż­niej­szych elemen­tów Sunny Side of the Doc jest BIPS (Best Inter­national Projects Show­case), czyli seria sze­ściu tematycz­nie upo­rząd­kowanych pit­ching forum, pod­czas których

uczest­nicy mają moż­liwość zaprezen­towania własnych projek­tów fil­mowych. Naj­lep­szy z nich zostanie uhonorowany nagrodą w wysoko­ści 2 tysięcy euro. Zgłoszenia projek­tów należy prze­syłać

do 20 kwiet­nia. Więcej infor­macji o BIPS można znaleźć na stronie www.sunnysideofthedoc.com.

Zgłoszenia do wzięcia udziału w tar­gach Sunny Side of the Doc (jako wystawca bądź wizytator) wysłane do 15 marca obej­muje 15% rabatu.

 

Szczegóły o tar­gach na stronie: www​.sun​nysideofthedoc​.com.

 

Żródło informacji: www.polishdocs.pl.

08.03.2011