Zmiany w systemie zachęt

Zmianie uległ przede wszystkim termin składania wniosków, dodano możliwość przedłożenia w uzasadnionych przypadkach dokumentów innych niż scenariusz oraz dodano możliwość przedłużenia okresu na zawarcie umowy z PISF.

31 marca 2020 r. zmianie uległy następujące elementy systemu finansowego wspierania produkcji audiowizualnej:

  • termin składania wniosku: obecnie wniosek o przyznanie wsparcia finansowego można złożyć nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem prac, które mają być objęte wsparciem finansowym, i nie później niż przed rozpoczęciem tych prac. Wnioskodawca jest zobowiązany rozpocząć prace objęte wsparciem finansowym w terminie nie później niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku;
  • konieczność przedstawienia scenariusza: w przypadku gdy wnioskodawca z uzasadnionych przyczyn nie może przedstawić umowy o świadczeniu usług na rzecz produkcji audiowizualnej lub synopsisu i scenariusza utworu audiowizualnego, potwierdzenia nabycia praw do scenariusza lub podstawy literackiej utworu audiowizualnego, Dyrektor Instytutu może podjąć decyzję o przedłożeniu Instytutowi innych dokumentów, na podstawie których będzie możliwe rozpatrzenie wniosku;
  • wydłużenie terminu na przedstawienie ewentualnych modyfikacji kosztorysu załączonego do wniosku do 60 dni;
  • wydłużenie terminu zawarcia umowy o wsparcie finansowe na wniosek wnioskodawcy do 3 miesięcy.

Podstawą wprowadzenia powyższych zmian jest Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

17.04.2020