BIP - struktura

Struktura

Dyrektor kieruje Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.

Kadencja Dyrektora trwa 5 lat.

Funkcję Dyrektora można pełnić nie więcej niż przez dwie kadencje.
 
Dyrektora powołuje minister po przeprowadzeniu konkursu.
 
Komisję konkursową powołuje minister, w szczególności spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska filmowe, w tym twórców i producentów filmowych oraz związki zawodowe działające w kinematografii.

Do zadań Dyrektora należy realizacja ustawowych zadań Instytutu, a w szczególności:

Rada składa się z jedenastu członków powoływanych na okres 3 lat przez ministra.

W skład Rady minister powołuje:

Pracami Rady kieruje przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej sześciu członków. Rada może w czasie kadencji dokonać, w tym samym trybie, zmiany jej przewodniczącego.

Nie można pełnić funkcji członka Rady przez więcej niż dwie, kolejno po sobie następujące kadencje.

Za pełnienie funkcji członka Rady nie przysługuje wynagrodzenie.

Do zadań Rady należy:

Rada może przedstawiać ministrowi, innym organom administracji publicznej i Dyrektorowi stanowiska, opinie lub wnioski we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu i kinematografii.

Więcej informacji w dziale Informacje prawne.