Ogłoszenie o przetargu

Warszawa, 17 września 2018 r.

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r., Polski Instytut Sztuki Filmowej zawiadamia o przetargu, którego przedmiotem będzie sprzedaż samochodu osobowego, uznanego za zbędny dla Instytutu.

 

1. Nazwa i siedziba jednostki

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

 Lokal Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa

24 września 2018 r., g. 12:00

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego

Lokal Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa

Przedmiot przetargu można będzie obejrzeć w dniach od 17 do 21 września 2018 r., w godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Andrzejem Jabłońskim, tel. 695 363 341.

 

4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego

Samochód osobowy typ Volkswagen CC WI 4447S, VIN: WVWZZZ3CZDE529866, sztuk 1

Dane techniczne:

Rok produkcji: 2012

Przebieg: 229944 km

Rodzaj nadwozia: Sedan 4-drzwiowy

Silnik: benzynowy

Pojemność: 1984 ccm

Moc silnika: 155kW (211KM)

Skrzynia biegów: manualna

Kolor: czarny metalik

Dop. masa całk.: 1980 kg

Napęd: przedni

 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia;

Wadium w kwocie 4.550 zł należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej numer 97 1130 1017 0020 1234 1320 0005, w terminie do 21 września 2018 r.

 

6. Cena wywoławcza

45.500 zł

 

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

d) oświadczenie oferenta, że zna i akceptuje warunki przetargu, określone w niniejszym ogłoszeniu.

(Wzór oferty w załączeniu)

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;

Oferta winna zostać złożona w terminie do 24 września 2018 r., g. 11:00, w lokalu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa.

UWAGA: Decydujący jest moment faktycznego wpływu oferty do Instytutu, a nie data nadania jej na poczcie.

Okres, w którym oferta jest wiążąca to jeden miesiąc.

 

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

10. Informacja o treści przepisów § 16, § 17 i § 19 Rozporządzenia

 

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej uprzejmie informuje o treści niektórych przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r.:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych.

2. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

4) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

 

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży

 

1 października 2018 r., g. 13:00.

 

Do pobrania: