Budżet

Źródła finansowania

Na mocy ustawy o kinematografii z 30 czerwca 2005 r. przychodami PISF są:

  • dotacja podmiotowa na funkcjonowanie i działalność własną z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych;
  • przychody z eksploatacji filmów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Instytutowi;
  • darowizny, spadki i zapisy;
  • przychody z majątku Instytutu;
  • środki przyznawane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego z Funduszu Promocji Kultury;
  • danina publiczna pobierana na mocy art. 19 ustawy o kinematografii, która jest głównym elementem mechanizmu współfinansowania produkcji filmowej w Polsce.

Artykuł 19. ustawy określa podmioty współtworzące rynek filmowy w Polsce, które są zobowiązane do corocznego przekazywania 1,5% przychodu na rzecz Instytutu. Są to: podmioty prowadzące kina, dystrybutorzy, nadawcy programów telewizyjnych (w tym telewizja publiczna), operatorzy platform cyfrowych, operatorzy telewizji kablowej.

Możliwości dofinansowania

PISF wspiera realizację projektu filmowego na wszystkich etapach: prac scenariuszowych, rozwoju projektu oraz produkcji filmowej. Dofinansowanie otrzymują scenarzyści i producenci filmowi.

Instytut dba też o rozwój polskiej kinematografii i wspiera finansowo instytucje promujące kulturę filmową i polski film w kraju i zagranicą, pomaga organizatorom festiwali filmowych, szkołom i uczelniom filmowym. Przeznacza też środki na modernizację i cyfryzację kin, rekonstrukcję cyfrową dzieł polskiej kinematografii oraz szkolenia zawodowe.

Szczegółowe informacje o tym, kto może dostać dofinansowanie, jakie warunki trzeba spełnić i jak to się odbywa można znaleźć w corocznie uchwalanych Programach Operacyjnych PISF.

Sprawozdania finansowe Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:

PISF dysponuje środkami publicznymi

/pisf-dysponuje-srodkami-publicznymi

Numer konta

/numery-konta

Formularze rozliczeniowe

/formularze-rozliczeniowe